Dywidenda

Polityka dywidendowa spółki Cyfrowy Polsat S.A. na lata 2022-2024

Nadrzędnym celem strategii Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”, „Grupa Polsat Plus”) jest trwały wzrost wartości Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) dla jej akcjonariuszy. Grupa zamierza ten cel osiągnąć poprzez realizację głównych elementów swojej strategii operacyjnej, ukierunkowanej na:

 • wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów;
 • wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję i utrzymanie udziału w oglądalności produkowanych przez nas kanałów;
 • wykorzystywanie możliwości wynikających z postępujących zmian technologicznych oraz pojawiających się szans rynkowych celem poszerzania zakresu dostępności naszych produktów i usług;
 • budowę pozycji na rynku produkcji czystej energii, w szczególności ze słońca, wiatru, biomasy i termicznej obróbki odpadów oraz budowa pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów Grupy Polsat Plus oraz przyniesie realne społeczne korzyści społeczne w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej; oraz
 • efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.

Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi Spółki jest wypłacanie Akcjonariuszom dywidendy w przewidywalny sposób. Jednocześnie, mając na uwadze cel dotyczący osiągnięcia i utrzymania niskiego poziomu zadłużenia, wyznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ramach Statutu Spółki („Cel dotyczący wskaźnika zadłużenia”), Zarząd zobowiązany jest kształtować politykę finansową Grupy Polsat Plus w taki sposób, by zrealizować oczekiwany poziom Celu dotyczącego wskaźnika zadłużenia.

W związku z tym Zarząd Spółki zamierza corocznie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją Zarządu, z zastrzeżeniem poniższych ogólnych zasad:

 • kwota wypłacanej rokrocznie dywidendy powinna gwarantować atrakcyjny zwrot z zainwestowanego kapitału akcjonariuszom spółki;
 • poziom uzyskiwanego zwrotu powinien być kształtowany w odniesieniu do powszechnie dostępnych na polskim rynku form bezpiecznego lokowania środków finansowych, w szczególności w odniesieniu do poziomu oprocentowania lokat bankowych, uwzględniając jednocześnie premię z tytułu ryzyka związanego z płynnym kształtowaniem się ceny akcji Cyfrowego Polsatu na GPW;
 • przedkładana corocznie propozycja podziału zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy powinna jednocześnie pozwalać na kontynuację stopniowego obniżania zadłużenia netto Grupy Polsat Plus, celem osiągnięcia pożądanego Celu dotyczącego wskaźnika zadłużenia.

W związku z tym Zarząd Spółki, po dokonaniu przeglądu planów inwestycyjnych Grupy Polsat Plus oraz oszacowaniu możliwości alokacji oczekiwanych zasobów gotówkowych Grupy celem wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu w okresie 2022-2024 wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 3,00 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech kwotach, tj.:

 • co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2021;
 • co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2022;
 • co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2023.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, iż każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku za rok poprzedni będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów w ramach realizacji strategii Grupy, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki. Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

dyw22.png

2022

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2022Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN

1.248.575.921,33

0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 28 czerwca 2018 - W opinii Zarządu Spółki przeznaczenie zysku w całości na kapitał zapasowy i brak rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy podyktowane jest trwającymi, kapitałochłonnymi, strategicznymi inwestycjami realizowanymi przez Spółkę w ramach Strategii 2023+, ukierunkowanymi na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Równolegle, Zarząd wziął pod uwagę utrzymujący się na podwyższonym poziomie, w efekcie finansowania strategicznych inwestycji, wskaźnik zadłużenia netto Spółki, jak również niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w szczególności wysoką presję inflacyjną oraz utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe przekładające się na rosnące koszty obsługi zadłużenia Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 20 grudnia 2021 roku.

2021

Wypłacona

2021Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcję Dzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy

PLN

3.605.855.418,23 660.844.237,20  1,20 20 września 2022 rok

15 grudnia 2022 r.

2020

Wypłacona

2020Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcję Dzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy

PLN

404.982.013,92 767.455.219,201  1,20 15 września 2021 rok

28 września 2021 r. - I transza
10 grudnia 2021 r. - II transza

[1] w tym, zgodnie z uchwałą WZ, 362.473.205,28 zł  z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych

2019

Wypłacona

2019Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcję Dzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy

PLN

586.802.125,73 639.546.016,001  1,00 15 października 2020 rok

22 października 2020 r. - I transza
11 stycznia 2021 r. - II transza

[1] w tym, zgodnie z uchwałą WZ, 52.743.890,27 zł  z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych

2018

Wypłacona

2018Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcję Dzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy

PLN

488.520.113,73 594.777.794,881  0,93 1 lipca 2019 rok

3 lipca 2019 r. - I transza
1 października 2019 r. - II transza

[1] w tym, zgodnie z uchwałą WZ, 106.257.681,15 zł  z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych

2017

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2017Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 605.963.020,33 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 28 czerwca 2018 - Mając na uwadze strategiczne inwestycje poczynione przez Spółkę i jej wybrane spółki zależne w latach 2017 i 2018, które zapewniają kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym Grupy, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, jak również biorąc pod uwagę nadal relatywnie wysoki poziom zadłużenia Grupy, Zarząd Spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. W opinii Zarządu Spółki pozwoli to ograniczyć poziom zadłużenia Grupy, co jest zgodne z przyjętymi założeniami strategicznymi, w tym w szczególności z celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto Grupy (długu netto do EBITDA) poniżej poziomu 1,75x. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku. Mając na względzie powyższe Zarząd, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, proponuje podziału zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 605.963.020,33 zł (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy

2016

Wypłacona

2016Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 577.955.495,16 204.654.725,12  0,32 20 lipca 2017 rok 3 sierpnia 2017 roku

2015

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2015Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 446.146.891,55 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 29 czerwca 2016 - Mając na uwadze relatywnie wysoki poziom obecnego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki, Zarząd Spółki konsekwentnie dąży do jego redukcji. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej Spółki - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję polityki dywidendy i powrót do regularnych wypłat część wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku.

2014

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2014Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 177.213.590,79 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 2 kwietnia 2015 - Zgodnie z polityką dywidendy Spółki, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku, Zarząd Spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x. Mając na uwadze istniejące zobowiązania grupy kapitałowej Spółki, celem Zarządu Spółki jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia, tak aby w możliwie krótkim czasie osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika dług netto/EBITDA.

2013

Wypłacone

2013Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 429,012,674.99  102.859.516,76 0,26 22 maja 2014 6 czerwca 2014

2012

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2012Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 529.837.249,45 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 11 czerwca 2013 - Podstawą rekomendacji Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne, przedterminowe zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zarówno zmniejszenie nominalnych rat kredytu, jak również obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową i wyniki Spółki w przyszłych okresach.

2011

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych)*

2011Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 156.092.789,88 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 5 czerwca 2012 - Podstawą decyzji Zarządu co do rekomendacji podziału zysku był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki w przyszłych okresach.

2010

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2010Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 884.165.232,13 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 19 maja 2011 - Zarząd uzasadnia swoją rekomendację potrzebą przyszłej obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Planowane przez Zarząd zmniejszenie zadłużenia Spółki, a tym samym obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych wynikających z podpisanych umów kredytowych, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki.

2009

Wypłacone

2009Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
  232.040.914,16 152.945.250,00 0,57 19 lipca 2010  
I transza   101.963.500,00 0,38 19 lipca 2010 11 sierpnia 2010
II transza   50.981.750,00 0,19 19 lipca 2010 17 listopada 2010

2008

Wypłacone

2008Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
  271.277.066,74 201.243.750,00 0,75 1 czerwca 2009  
I transza   134.162.500,00 0,50 1 czerwca 2009 16 czerwca 2009
II transza   67.081.250,00 0,25 1 czerwca 2009 21 października 2009

2007

Wypłacone

2007Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
  115.038.239,62 37.565.500,00 0,14 18 lipca 2008 5 sierpnia 2008 

[/no-lexicon]

Ostatnia aktualizacja 17.07.2023