Zasady dobrych praktyk

Od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku Spółka Cyfrowy Polsat S.A. podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Od 1 lipca 2021 roku Spółka Cyfrowy Polsat S.A. podlega nowemu zbiorowi zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW  – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, stanowiącym załącznikiem do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 przygotowany został przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i jest dostępny na stronie internetowej poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021.

Co roku razem z raportem rocznym Spółka publikuje oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku. Ponadto Spółka przekazuje publicznej wiadomości raporty w przypadku incydentalnego naruszenia którejkolwiek z zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021".

Oświadczenia dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego

TytułRodzaj plikuWaga
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 [PDF 108 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku [PDF 738 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku [PDF 879 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku [PDF 509 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku [PDF 510 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku  [PDF 470 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku  [PDF 535 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku [PDF 247 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku [PDF 192 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku [PDF 132 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku [PDF 130 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku [PDF 153 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku [PDF 163 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku [PDF 163 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku [PDF 112 KB]

Utwórz zip
Informacja dot. polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.15 zawartej w kodeksie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 informujemy, że w Grupie Cyfrowy Polsat została przyjęta Polityka różnorodności i poszanowania praw człowieka Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat (dalej „Polityka różnorodności”), której celem jest wspieranie realizacji celów biznesowych Grupy. Pozwala ona lepiej odpowiadać na oczekiwania pracowników, wykorzystać w pełni ich potencjał oraz pomaga dostosowywać się spółkom wchodzącym w skład Grupy do zmian zachodzących na rynku pracy. Wierzymy, że różnorodność stanowi jedno ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń generuje nową jakość i pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Podstawowymi zasadami Polityki Różnorodności Grupy Polsat są poszanowanie praw człowieka oraz zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, kompetencje, doświadczenie, ewentualny stopień niepełnosprawności, narodowość, pochodzenie etniczne i społeczne, kolor skóry, język komunikacji, status rodzicielski, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, poglądy polityczne lub wszelkie inne wymiary różnorodności zdefiniowane przez obowiązujące prawo.

W ramach umocowania tych zasad opracowaliśmy odrębne dokumenty, chroniące różnorodność, a także wskazujące podstawowe zasady etyczne. Są to m.in.: Polityka Personalna, Polityka Antymobbingowa, Kodeks Etyki, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania czy ewidencja czasu pracy. Politykę różnorodności realizujemy m.in. poprzez uwzględnianie kwestii różnorodności w procesach i narzędziach HR, takich jak organizacja szkoleń i rozwój pracowników oraz rekrutacja. Od naszych liderów oczekujemy umiejętności zarządzania zróżnicowanymi zespołami i korzystania z ich różnorodności w celu pełnego wykorzystania potencjału pracowników tworzących te zespoły. W Grupie powołany został Rzecznik Etyki, którego zadania obejmują m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi.

Postanowienia Polityki Różnorodności Grupy Polsat stosuje się do wszystkich pracowników, także w odniesieniu do Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Naszym celem jest promocja równości płci w odniesieniu do stanowisk wyższego szczebla, niemniej przy powoływaniu Członków do Zarządu i Rady Nadzorczej kierujemy się posiadanymi przez kandydatów odpowiednimi kompetencjami, doświadczeniem zawodowym i wykształceniem. Na poniższych wykresach została przedstawiona struktura zatrudnienia ze względu na płeć i wiek Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Zarządu Cyfrowego Polsatu wchodziło trzech mężczyzn i trzy kobiety, natomiast w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadało dziewięciu mężczyzn.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie z takich dziedzin jak zarządzanie i marketing, prawo, ekonomia, finanse czy też wykształcenie techniczne oraz bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe.

struktura zatrudnienia SB i MB wiek

Wynagrodzenia kobiet w relacji do wynagrodzeń mężczyzn 

Kwestie społeczne i pracownicze stanowią kluczowy element kultury organizacyjnej Grupy Polsat Plus, co Spółka szczegółowo opisuje w publikowanych od 2017 roku raportach społecznej odpowiedzialności. Od lat kładziemy nacisk na zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania różnorodności i praw pracowników czego efektem jest m.in. wyrównywanie wynagrodzeń.

 Wynagrodzenia kobiet w relacji do wynagrodzeń mężczyzn zatrudnionych w tej samej klasie zaszeregowania (wynagrodzenia mężczyzn to 100%)1

2017201820192020

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 
(przyjmując, że wynagrodzenie mężczyzn to 100%)

93,10% 95,20% 96,10% 96,50%
Odsetek pracowników, którzy podlegali badaniu 93,1% 93,4% 95,2% 96,6%

1Dane dla spółek Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura. Wskaźnik dotyczy stanowisk specjalistycznych.

Z uwagi na specyfikę naszej działalności, w której istnieje duża reprezentacja stanowisk inżynierskich i technicznych zajmowanych głównie przez mężczyzn, dla lepszego zobrazowania kwestii różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zaprezentowaliśmy wskaźnik relacji wynagrodzeń dla klas zaszeregowania poszczególnych stanowisk. Dotyczy on stanowisk specjalistycznych. Zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami równego traktowania i wynagradzania wyłącznie w oparciu o kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie, wskaźnik ten za 2020 r. kształtuje się na bardzo wysokim poziomie 96,5% i rośnie na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Ostatnia aktualizacja 30.07.2021