W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy łącznie ok. 6 mln klientów kontraktowych B2B i B2C, a spółki z Grupy świadczą łącznie ponad 20 mln usług. 
Grupę tworzą spółki oraz marki:

grupa_polsat_pl_new.png

Chcemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby: niezawodną i szybką łączność, najatrakcyjniejszy i unikalny kontent i rozrywkę, tanią i czystą energię oraz inne usługi i towary dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług, odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Jednocześnie, zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy.

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)20192020202120222023
Dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 11.676,1 11.962,9 12.444,0 12.915,3 13.626,3
EBITDA 4.196,7 4.191,9 7.699,63 3.471,2 3.231,2
Marża EBITDA 35,9% 35,0% 61,9%3 26,9% 23,7%
Zysk z działalności operacyjnej 1.967,0 1.886,2 5.796,43 1.642,2 1.311,6
Zysk netto 1.114,6 1.146,2 4.414,5 901,1 311,6
Wydatki inwestycyjne1 1.231,6 1.217,9 1.158,8 1.114,4 1.601,9
Średnie zatrudnienie2 7.231 7.402 7,498 7,648 8.020
Dane giełdowe
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) 17.868,9 19.365,4 22.205,0 11.262,4 7.885,6
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,74 1,79 6,95 1,62 0,57
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 27,94 30,28 34,72 17,61 12,33

[1]  Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[2] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[3] Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł.


Kluczowe wskaźniki

20192020202120222023
SEGMENT USŁUG B2C i B2B
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C
Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: 12.902 13.169 13.465 13.285 13.083
Płatna telewizja  5.336 5.355 5.264 5.049 4.843
Telefonia komórkowa  5.578 5.810 6.195 6.238 6.246
Internet  1.988 2.004 2.006 1.998 1.994
Liczba klientów  B2C na koniec okresu [tys.] 6.087 6.004 6.047 5.934 5.795
ARPU na klienta B2C [PLN] 62,9 64,5 68,2 70,8 72,6
Churn w segmencie B2C 7,2% 6,9% 6,9% 7,0% 7,6%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C 2,12 2,19 2,23 2,24 2,26
Usługi przedpłacone
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.658 2.618 2.666 2.691 2.646
Płatna telewizja  161 114 90 82 98
Telefonia komórkowa  2.416 2.446 2.537 2.578 2.522
Internet  81 58 39 31 26
ARPU na RGU prepaid [PLN] 15,4 15,5 16,2 17,5 17,6
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B
Łączna liczba klientów B2B  na koniec okresu [tys.] 68,7 69,3 68,9 69,1 68,8
ARPU na klienta B2B [PLN] 1.400 1.381 1.390 1.406 1.454
TELEWIZJA I ONLINE
Kanały telewizyjne
Udział w oglądalności1 24,3% 23,9% 24,6% 22,5% 22,0%
Udział w rynku reklamy2 27,9% 28,1% 28,0% 28,6% 28,6%
Online – portale internetowe3
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] 9,6 14,7 20,2 20,9 20,9
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] 145 884 1.931 2.045 1.941

[1] NAM, wszyscy 16‐59, (2018-2020 grupa 16‐49), cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group  
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; dane za okresy przed nabyciem Grupy Interia w lipcu 2020 r. dotyczą wyłącznie Grupy Polsat, dane za okresy po nabyciu Grupy Interia dotyczą Grupy Polsat-Interia; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views

Ostatnia aktualizacja 22.04.2024