W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy 5,6 mln klientów, którym świadczymy 17,4 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:

grupa_polsat_pl.png

Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. 

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)2016201720182019120201Zmiana / %
Dane finansowe  
Przychody ze sprzedaży 9.729,8 9.828,6 10.686,1 11.676,1 11.962,9 2,5%
EBITDA 3.640,8 3.617,0 3.697,7 4.196,7 4.191,9 (0,1%)
Marża EBITDA 37,4% 36,8% 34,6% 35,9% 35,0% (0,9 p.p.)
Zysk z działalności operacyjnej 1.669,3 1.834,0 1.727,0 1.967,0 1.886,2 (4,1%)
Zysk netto 1.021,0 945,2 816,1 1.114,6 1.146,2 2,8%
Wydatki inwestycyjne2 590,4 739,1 928,4 1.231,6 1.217,9 (1,1%)
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 6,1% 7,5% 8,7% 10,5% 10,2% (0,3 p.p.)
Średnie zatrudnienie3 5.010 4.802 6.086 7.231 7.402 2,4%
Dane giełdowe
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) 15.732,8 15.899,1 14.428,2 17.868,9 19.365,4 8,4%
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,60 1,48 1,28 1,74

1,79

2,9%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 24,60 24,86 22,56 27,94 30,28 8,4%

[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia 
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.


Kluczowe wskaźniki 

 20162017201820192020
Łączna liczba RGU (tys.)(kontraktowe+przedpłacone) 16.525 16.523 16.906 17.386 17.990
USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU (tys.) na koniec okresu, w tym: 13.255 13.685 14.259 14.729 15.372
   Płatna telewizja (tys.), w tym: 4.766 4.942 5.099 5.038 5.010
          Multiroom (tys.) 1.022 1.100 1.160 1.193 1.209
   Telefonia komórkowa (tys.) 6.731 6.933 7.345 7.895 8.535
   Internet (tys.) 1.758 1.810 1.815 1.796 1.827
Liczba klientów (tys.) 5.883 5.777 5.706 5.638 5.548
ARPU na klienta [PLN] 88,7 89,0 83,2 84,2 87,2
Churn na klienta 8,3% 8,8% 7,6% 6,4% 6,5%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,25 2,37 2,50 2,61 2,77
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu (tys.), w tym: 3.270 2.838 2.647 2.657 2.618
   Płatna telewizja (tys.) 79

80

96 161 114
   Telefonia komórkowa (tys.) 2.972 2.580 2.424 2.416 2.446
   Internet (tys.) 219 178 127 80 58
ARPU na RGU [PLN] 18,6 19,9 20,4 20,3 21,8
TELEWIZJA
Udział w oglądalności1 24,1% 23,9% 24,3% 24,2% 25,0%
Udział w rynku reklamy2 26,7% 27,1% 27,2% 28,6% 29,2%

[1] NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2, analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group  

 

Ostatnia aktualizacja 10.08.2021