W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy łącznie ok. 6 mln klientów kontraktowych B2B i B2C, a spółki z Grupy świadczą łącznie ponad 20 mln usług. 
Grupę tworzą spółki oraz marki:

Chcemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby: niezawodną i szybką łączność, najatrakcyjniejszy i unikalny kontent i rozrywkę, tanią i czystą energię oraz inne usługi i towary dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług, odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Jednocześnie, zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy.

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)20172018201912020120211Zmiana r/r
Dane finansowe  
Przychody ze sprzedaży 9.828,6 10.686,1 11.676,1 11.962,9 12.444,0 4,0%
EBITDA 3.617,0 3.697,7 4.196,7 4.191,9 7.699,64 >100%
Marża EBITDA 36,8% 34,6% 35,9% 35,0% 61,9%4 26,9 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej 1.834,0 1.727,0 1.967,0 1.886,2 5.796,44 >100%
Zysk netto 945,2 816,1 1.114,6 1.146,2 4.414,5 >100%
Wydatki inwestycyjne2 739,1 928,4 1.231,6 1.217,9 1.158,8 (4,9%)
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 7,5% 8,7% 10,5% 10,2% 9,3% (0,9 p.p.)
Średnie zatrudnienie3 4.802 6.086 7.231 7.402 7,498 1,3%
Dane giełdowe
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) 15.899,1 14.428,2 17.868,9 19.365,4 22.205,0 14,7%
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,48 1,28 1,74 1,79 6,95 288,3%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 24,86 22,56 27,94 30,28 34,72 14,7%

[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia 
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[4) Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł


Kluczowe wskaźniki

2018201920202021
SEGMENT USŁUG B2C i B2B
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C
Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: 12.646 12.902 13.169 13.465
Płatna telewizja  5.359 5.336 5.355 5.264
Telefonia komórkowa  5.271 5.578 5.810 6.195
Internet  2.017 1.988 2.004 2.006
Liczba klientów  B2C na koniec okresu [tys.] 6.176 6.087 6.004 6.047
ARPU na klienta B2C [PLN] 61,8 62,9 64,5 68,2
Churn w segmencie B2C n/a 7,2% 6,9% 6,9%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C 2,05 2,12 2,19 2,23
Usługi przedpłacone
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.647 2.658 2.618 2.667
Płatna telewizja  96 161 114 90
Telefonia komórkowa  2.424 2.416 2.446 2.537
Internet  127 81 58 39
ARPU na RGU prepaid [PLN] 15,4 15,4 15,5 16,2
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B
Łączna liczba klientów B2B  na koniec okresu [tys.] 68,2 68,7 69,3 68,9
ARPU na klienta B2B [PLN] 1.426 1.400 1.381 1.390
TELEWIZJA I ONLINE
Kanały telewizyjne
Udział w oglądalności1 24,3% 24,3% 23,9% 24,0%
Udział w rynku reklamy2 27,3% 27,9% 28,1% 28,6%
Online – portale internetowe3
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] 8,9 9,6 14,7 20,2
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] 120 145 884 1.931

[1] NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group  
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; dane za okresy przed nabyciem Grupy Interia w lipcu 2020 r. dotyczą wyłącznie Grupy Polsat, dane za okresy po nabyciu Grupy Interia dotyczą Grupy Polsat-Interia; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views

Ostatnia aktualizacja 04.08.2022