Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. posiada kompetencje przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium członkom władz spółki. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisane są szczegółowo w art. 23-28 Statutu spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Cyfrowy Polsat zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółka informuje nie później niż na 26 dni przed wyznaczonym terminem, poprzez raport bieżący oraz ogłoszenie na stronie internetowej http://cyfrowypolsat.com/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/materialy. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczana jest szczegółowa procedura dotycząca uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz z formularzami pełnomocnictwa do głosowania.

Ostatnia aktualizacja 20.07.2023