Rozporządzenie MAR

Cyfrowy Polsat S.A. jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnych systemach obrotu. W związku z powyższym Cyfrowy Polsat S.A. podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz aktów wykonawczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR od 3 lipca 2016 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Cyfrowego Polsatu S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. lub instrumentach pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych.

Wzór powiadomienia Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznanie się ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, dostępnym TUTAJ.

Notyfikacji należy dokonać równocześnie do Cyfrowego Polsatu oraz do KNF przy czym:

  • Notyfikacja do Cyfrowego Polsatu dokonywana jest poprzez przekazanie podpisanego skanu Formularza na adres: notyfikacje@cyfrowypolsat.pl oraz
  • Notyfikacja do KNF dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w tym celu na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://19mar.knf.gov.pl/W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, Notyfikacja dokonywana jest na adres: awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, Notyfikacja powinna zostać dokonana ponownie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Za osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR uznaje się:

  1. małżonka;
  2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
  4. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.
Ostatnia aktualizacja 21.09.2021