Obligacje

Obligacje PLN serii B

Główne informacje

Emitent:  Cyfrowy Polsat S.A.  
Seria/ISIN: Seria B, PLCFRPT00047 (CPS0426)  
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW) 
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN  
Liczba obligacji w obrocie: 223.798
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 26 kwietnia i 26 października (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 24 kwietnia)  
Oprocentowanie: zmienne  
WIBOR 6M + 175 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia <3,5x
WIBOR 6M + 200 bps jeśli wskaźnik zadłużenia 3,5-4,0x
WIBOR 6M + 250 bps jeśli wskaźnik zadłużenia >4,0x
Data zapadalności: 24 kwietnia 2026 r.
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna skierowana do klientów profesjonalnych
Zabezpieczenie: brak  
Opcje umorzenia: Data: Cena:
  do 26 kwietnia 2020 r. 103,00%
  do 26 kwietnia 2021 r. 101,50%
do 26 kwietnia 2022 r. 100,75%
do 26 kwietnia 2023 r. 100,50%
po 26 kwietnia 2023 r. 100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji

Obligacje PLN serii C

Główne informacje

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN: Seria C PLCFRPT00054 (CPS0227)
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN
Liczba obligacji w obrocie: 88.053
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 14 lutego i 14 sierpnia (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 12 lutego)
Oprocentowanie: zmienne
WIBOR 6M + 165 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3,5x
WIBOR 6M + 190 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3,5x, ale niższy lub równy 4,0x
WIBOR 6M + 240 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4,0x
Data zapadalności: 12 lutego 2027 r.
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych
Zabezpieczenie: brak
Cel emisji: Refinansowanie poniesionych przez Emitenta i spółki zależne Emitenta w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Emitenta i jego spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.
Opcje umorzenia: Data: Cena:
do 13 lutego 2021 r. 103,00%
  od 14 lutego 2021 r. do 13 lutego 2022 r. 101,50%
od 14 lutego 2022 r. do 13 lutego 2023 r. 100,75%
od 14 lutego 2023 r. do 13 lutego 2024 r. 100,50%
od 14 lutego 2024 r. 100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii C

Obligacje PLN serii D i E

Główne informacje

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN: Seria D i E PLCFRPT00070 (CPS0130)
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN
Łączna liczba wyemitowanych obligacji: 3.490.000
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 11 stycznia i 11 lipca
Oprocentowanie: zmienne
WIBOR 6M + 335 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3.5x
WIBOR 6M + 385 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3.5x, ale niższy lub równy 4.5x
WIBOR 6M + 435 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4.5x
Jeżeli wartość Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju dla 2026 roku będzie niższa niż SPT lub Emitent nie przedstawi rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu 2026 roku, oprocentowanie zostanie trwale zwiększone o 25 bps
Data zapadalności: 11 stycznia 2030 r.
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju: Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia)
Cel dotyczący Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju (SPT): 30% w 2026 roku
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych
Cel emisji: nie został  określony
Zabezpieczenie: brak
Opcje umorzenia: Data: Cena:
do 10 stycznia 2024 r 103,00%
  od 11 stycznia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r. 101,50%
od 11 stycznia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r. 100,75%
od 11 stycznia 2026 r. do 10 stycznia 2027 r. 100,50%
od 11 stycznia 2027 r. 100,00%
w każdym przypadku podwyższone o 0,25% p.a. za okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu a Dniem Wykupu w przypadku niespełnienia SPT lub nieprzedstawienia rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności po zakończeniu roku 2026, jeśli Dzień Przedterminowego Wykupu przypada po dniu, w którym dostarczone zostało lub miało zostać dostarczone Zaświadczenie o Zgodności za rok 2026

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii D i E

Rating

Ocena agencji ratingowej

rating korporacyjny Grupyostatni przegląd
S&P Global Ratings BB, stabilny 21 grudnia 2022 r.
Fitch Ratings BB, stabilny 2 czerwca 2023 r.

Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:

Standard & Poors
Natalia Arrizabalaga
e-mail: natalia.arrizabalaga@spglobal.com  
https://www.spglobal.com 

Fitch Ratings

Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@fitchratings.com 
https://www.fitchratings.com

Framework ESG

Chcemy tworzyć wartość Grupy Polsat Plus w zrównoważony sposób, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i społecznych, prowadząc naszą działalność w sposób odpowiedzialny i transparentny, z korzyścią dla lokalnych społeczności i wszystkich interesariuszy. W szczególności uważamy, że transformacja w kierunku produkcji czystej energii oferowanej w przystępnych cenach, szczególnie ze źródeł odnawialnych, jest czymś potrzebnym dla Polski, co jednocześnie tworzy nowe możliwości rozwojowe dla Grupy.

Cyfrowy Polsat był pierwszą spółką w Polsce spoza sektora bankowego, która w lutym 2020 r. wyemitowała korporacyjne zielone obligacje denominowane w polskich złotych o wartości 1,0 mld PLN. Zostały one wykorzystane do refinansowania projektów pro-ekologicznych, w tym do poprawy efektywności energetycznej naszej infrastruktury oraz redukcji śladu węglowego związanego z produkowanymi przez nas urządzeniami elektronicznymi.

Poprzez opracowanie we wrześniu 2022 roku ramowych założeń w zakresie powiązania przyszłego finansowania z celami zrównoważonego rozwoju (Sustainability-Linked Financing Framework) chcieliśmy zakomunikować naszymi inwestorom i interesariuszom nasz plan strategiczny dotyczący zrównoważonego rozwoju, a w szczególności główne elementy środowiskowe naszego biznesplanu, w tym nasze ambicje w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez podejmowanie działań i prowadzenie inwestycji mających na celu przyspieszenie zmian w kierunku wykorzystywania zielonej energii. Ponadto, poprzez włączenie instrumentów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w naszą politykę finansowania, chcemy rozszerzyć nasze zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Dla pokazania, jak istotne są takie działania dla transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, chcemy wykorzystać wskazane tu ramy finansowania dla emisji, w przyszłości, instrumentów dłużnych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno w formie pożyczek jak i obligacji.

Nasze finansowanie oparte jest o konkretne, mierzalne, długoterminowe cele środowiskowe

202520262030

KPI 1
Redukcja całkowitej emisji Gazów Cieplarnianych (GHG) Zakresu 1 i 2
(ekwiwalent emisji CO2 w tonach na rok)

Redukcja o 75% Redukcja o 80%

KPI 2
Produkcja energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (GWh/rok)

800 GWh/rok 1,600 GWh/rok

KPI 3
Produkcja zielonego wodoru (ton/rok)

1.500 ton/rok

3.000 ton/rok

KPI 4
Udział zero-emisyjnych źródeł w miksie energetycznym GPP (%)

25%

30%
(dla obligacji SL)

50%

ikona_raport_strona_gpp.png

Sustainability-Linked Financing Framework

pobierz PDF >>

Sustainability-Linked Financing Framework - Second-Party Opinion

pobierz PDF >>

Ostatnia aktualizacja 23.10.2023