Ład korporacyjny

adobestock_295424380_5.jpeg

Status spółki publicznej obliguje Cyfrowy Polsat do spełniania najwyższych standardów w zakresie zarządzania. Dlatego też naszym celem jest kierowanie spółką w sposób przejrzysty, przewidywalny i skoncentrowany na budowaniu wartości. Sprzyja to budowaniu zaufania wśród naszych krajowych i zagranicznych inwestorów, rynków finansowych, naszych klientów i partnerów biznesowych, a także pracowników Grupy. 

Walne Zgromadzenie

walne.jpg

Posiada kompetencje przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium członkom władz spółki. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisane są szczegółowo Statucie oraz Regulaminie WZ.

Więcej »

Rada Nadzorcza

supervisory_pl.jpg

Sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy powoływanie i ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji spółki z podmiotami powiązanymi. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w Statucie spółki oraz Regulaminie RN.

Więcej »

Zarząd

management_board_pol.jpg

Jako organ wykonawczy Grupy Polsat Plus, Zarząd spółki zobowiązany jest służyć interesom całego przedsiębiorstwa i osiągnięcia trwałego wzrostu wartości firmy. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych jak również na podstawie postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu, oraz innych wewnętrznych przepisów spółki.

Więcej »

Zasady dobrych praktyk

zasady.jpg

W Polsce zasady ładu korporacyjnego zebrane są w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Ich celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nieregulowanych przez prawo. Dobre Praktyki dotyczą dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Więcej »

Ostatnia aktualizacja 12.09.2023