Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza spółki Cyfrowy Polsat S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, m.in. powoływanie i ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein zgodnie z prawem osobistym tego akcjonariusza. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie może również powołać spośród Członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego albo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest wspólna.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch Członków spełniających kryteria niezależności, o których mowa w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, co stanowi spełnienie zasady 2.3. Dobrych Praktyk 2021.

Przy Radzie Nadzorczej działają komitety: Audytu oraz ds. Wynagrodzeń.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2023

20232022202120202019
LiczbaUdziałLiczbaUdziałLiczbaUdziałLiczbaUdziałLiczbaUdział
Kobiety 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mężczyźni 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 7 100%
Razem 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 7 100%
Ostatnia aktualizacja 22.07.2024