Opis działalności

Grupa Polsat Plus jest największą grupą medialno-telekomunikacyjną w Polsce i liderem na polskim rynku rozrywki i telekomunikacji. Jesteśmy liderem rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Jesteśmy także jednym z największych producentów kontentu w Polsce i zajmujemy czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych pod względem oglądalności i udziału w rynku reklamy. Oferujemy kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej rodzinie oraz szereg usług hurtowych na międzyoperatorskim rynku telekomunikacyjnym, rynku telewizyjnym i reklamowym. Dodatkowo, w oparciu o Strategię 2023+ rozszerzyliśmy naszą działalność biznesową o produkcję i obrót czystą energią.
Nasza działalność operacyjna obejmuje cztery segmenty biznesowe: segment usług B2C i B2B, segment mediowy: telewizja i online, segment nieruchomości (od 1 kwietnia 2022 roku) oraz segment zielona energia (od 3 lipca 2023 roku). Portfolio usług i produktów oferowanych przez spółki z Grupy obejmuje:

  • usługi płatnej telewizji, oferowane pod marką „Polsat Box” przez spółkę Cyfrowy Polsat – największego w Polsce dostawcę płatnej telewizji oraz przez spółkę zależną Netia. Naszym klientom zapewniamy dostęp do ponad 150 kanałów nadawanych w technologiach satelitarnej, naziemnej i internetowej (IPTV, OTT), nowoczesnych usług OTT oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim rynku serwisy Polsat Box Go świadczymy także usługi wideo online;
  • usługi telekomunikacyjne, obejmujące m.in. usługi głosowe oraz transmisji danych, jak również usługi dodane (VAS). Mobilne usługi telekomunikacyjne świadczymy głównie pod marką „Plus” za pośrednictwem spółki Polkomtel – jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych, a stacjonarne usługi telekomunikacyjne – głównie za pośrednictwem spółki Netia;
  • szerokopasmowy mobilny Internet, oferowany głównie pod marką „Plus” w nowoczesnych technologiach LTE, LTE Advanced i 5G. Oferujemy najszersze pokrycie technologiami LTE oraz pierwszą w Polsce komercyjną, a zarazem największą i najszybszą sieć 5G;
  • szerokopasmowy Internet stacjonarny, oferowany pod markami „Netia” i „Plus” w oparciu o należącą do nas ogólnopolską infrastrukturę dostępową, w zasięgu której znajduje się około 3,3 mln lokali, jak również w oparciu o dostęp do sieci udostępnianych przez innych operatorów przewodowych;
  • nadawanie i produkcja telewizyjna w grupie Telewizja Polsat, wiodącego nadawcy komercyjnego na polskim rynku, oferującego 42 popularne kanały telewizyjne własnej produkcji, w tym kanał główny POLSAT, będący czołowym kanałem FTA w Polsce;
  • media internetowe poprzez portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, oraz szereg portali tematycznych;
  • usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim, obejmujące m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu IP i ruchu głosowego, dzierżawę łączy czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego;
  • działalność na rynku nieruchomości, obejmującej głównie realizację projektów budowalnych, jak również sprzedaż, wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Naszym flagowym projektem jest inwestycja Port Praski zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy;
  • produkcję i sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, jak wiatr, słońce i biomasa. W ramach segmentu zielonej energii rozwijamy również łańcuch wartości oparty o zielony wodór, obejmujący jego produkcję, magazynowanie, transport, dystrybucję i sprzedaż, jak również budowę stacji wodorowych oraz autobusów zasilanych wodorem.

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)2019120201202112022120231
Dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 11.676,1 11.962,9 12.444,0 12.915,3 13.626,3
EBITDA 4.196,7 4.191,9 7.699,64 3.471,25 3.231,2
Marża EBITDA 35,9% 35,0% 61,9%4 26,9%5 23,7%
Zysk z działalności operacyjnej 1.967,0 1.886,2 5.796,44 1.642,2 1.311,6
Zysk netto 1.114,6 1.146,2 4.414,5 901,1 311,6
Wydatki inwestycyjne2 1.231,6 1.217,9 1.158,8 1.114,4 1.601,9
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 10,5% 10,2% 9,3% 8,6% 11,8%6
Średnie zatrudnienie3 7.231 7.402 7.498 7.648 8.020
Dane giełdowe
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) 17.868,9 19.365,4 22.205,0 11.262,4 7.885,6
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,74 1,79 6,95 1,62 0,57
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 27,94 30,28 34,72 17,61 12,33

[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16 
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[4) Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł
[5] EBITDA uwzględnia zysk ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych (153,2 mln PLN) oraz koszt wsparcia Ukrainy (34,1 mln PLN)
[6] Skokowy wzrost łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy wynika z wysokiego capexu rozwojego w segmencie zielonej energii

Kluczowe wskaźniki

20192020202120222023
SEGMENT USŁUG B2C i B2B
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C
Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: 12.902 13.169 13.465 13.285 13.083
Płatna telewizja  5.336 5.355 5.264 5.049 4.843
Telefonia komórkowa  5.578 5.810 6.195 6.238 6.246
Internet  1.988 2.004 2.006 1.998 1.994
Liczba klientów  B2C na koniec okresu [tys.] 6.087 6.004 6.047 5.934 5.795
ARPU na klienta B2C [PLN] 62,9 64,5 68,2 70,8 72,6
Churn w segmencie B2C 7,2% 6,9% 6,9% 7,0% 7,6%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C 2,12 2,19 2,23 2,24 2,26
Usługi przedpłacone
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.658 2.618 2.666 2.691 2.646
Płatna telewizja  161 114 90 82 98
Telefonia komórkowa  2.416 2.446 2.537 2.578 2.522
Internet  81 58 39 31 26
ARPU na RGU prepaid [PLN] 15,4 15,5 16,2 17,5 17,6
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B
Łączna liczba klientów B2B  na koniec okresu [tys.] 68,7 69,3 68,9 69,1 68,8
ARPU na klienta B2B [PLN] 1.400 1.381 1.390 1,406 1.454
TELEWIZJA I ONLINE
Kanały telewizyjne
Udział w oglądalności1 24,3% 23,9% 24,6% 22,5% 22,0%
Udział w rynku reklamy2 27,9% 28,1% 28,0% 28,7% 28,6%
Online – portale internetowe3
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] 9,6 14,7 20,2 20,9 20,9
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] 145 884 1.931 2.045 1.941

[1] NAM, wszyscy 16‐59, (2018-2020 grupa 16‐49), cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group  
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; dane za okresy przed nabyciem Grupy Interia w lipcu 2020 r. dotyczą wyłącznie Grupy Polsat, dane za okresy po nabyciu Grupy Interia dotyczą Grupy Polsat-Interia; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views

Ostatnia aktualizacja 18.04.2024