Opis działalności

Grupa Polsat Plus jest największym dostawcą zintegrowanych usług medialno-telekomunikacyjnych w Polsce. Jesteśmy liderem rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmujemy także czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych pod względem oglądalności i udziału w rynku reklamy. Oferujemy kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej rodzinie: płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej (IPTV i OTT), usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym głównie w technologii LTE i LTE Advanced, jak również w technologii 5G oraz poprzez sieci stacjonarne, w tym światłowodowe. Oferujemy także szereg usług hurtowych na międzyoperatorskim rynku telekomunikacyjnym, rynku telewizyjnym i reklamowym. Ponadto, jesteśmy czołowym graczem na rynku mediów internetowych – wchodzący w skład Grupy portal internetowy Interia.pl jest jednym z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, działamy także na polskim rynku reklamy internetowej, oferując nowoczesne rozwiązania marketingowe i promocyjne. 

Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych i internetowych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Kierujemy się zasadą „Dla każdego. Wszędzie.”, dążąc do tego, aby nasze usługi i produkty odpowiadały na potrzeby każdego klienta i były dostępne w dowolnym momencie i na każdym urządzeniu, niezależnie od sposobu ich dostarczania. Stale pracujemy nad poszerzaniem oferty i wchodzimy na nowe rynki dystrybucji usług. Dbamy o rozwój unikalnego kontentu, tak własnego, jak i pozyskiwanego z zewnątrz, uznając, iż stanowi on istotną przewagę konkurencyjną w naszej działalności. 

W grudniu 2021 roku przyjęliśmy dla naszej Grupy nową Strategię 2023+, która zakłada rozszerzenie dotychczasowej działalności operacyjnej na nowy obszar – produkcję czystej energii. Nowy filar operacyjny otworzy możliwości budowy dodatkowego strumienia przychodów Grupy Polsat Plus oraz przyniesie realne społeczne korzyści w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy. Nadrzędnym celem strategii Grupy Polsat Plus pozostaje trwały, długoterminowy wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)201820191202012021120221,6
Dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 10.686,1 11.676,1 11.962,9 12.444,0 12.915,3
EBITDA 3.697,7 4.196,7 4.191,9 7.699,64 3.471,25
Marża EBITDA 34,6% 35,9% 35,0% 61,9%4 26,9%5
Zysk z działalności operacyjnej 1.727,0 1.967,0 1.886,2 5.796,44 1.642,2
Zysk netto 816,1 1.114,6 1.146,2 4.414,5 901,1
Wydatki inwestycyjne2 928,4 1.231,6 1.217,9 1.158,8 n/a
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 8,7% 10,5% 10,2% 9,3% n/a
Średnie zatrudnienie3 6.086 7.231 7.402 7,498 n/a
Dane giełdowe
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) 14.428,2 17.868,9 19.365,4 22.205,0 11.262,4
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,28 1,74 1,79 6,95 n/a
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 22,56 27,94 30,28 34,72 17,61

[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia 
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[4) Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł
[5] EBITDA uwzględnia zysk ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych (153,2 mln PLN) oraz koszt wsparcia Ukrainy (34,1 mln PLN)
[6] Wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 (RB 7/2023)


Kluczowe wskaźniki

20182019202020212022
SEGMENT USŁUG B2C i B2B
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C
Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: 12.646 12.902 13.169 13.465 13.285
Płatna telewizja  5.359 5.336 5.355 5.264 5.049
Telefonia komórkowa  5.271 5.578 5.810 6.195 6.238
Internet  2.017 1.988 2.004 2.006 1.998
Liczba klientów  B2C na koniec okresu [tys.] 6.176 6.087 6.004 6.047 5.934
ARPU na klienta B2C [PLN] 61,8 62,9 64,5 68,2 70,8
Churn w segmencie B2C n/a 7,2% 6,9% 6,9% 7,0%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C 2,05 2,12 2,19 2,23 2,24
Usługi przedpłacone
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.647 2.658 2.618 2.666 2.691
Płatna telewizja  96 161 114 90 82
Telefonia komórkowa  2.424 2.416 2.446 2.537 2,578
Internet  127 81 58 39 31
ARPU na RGU prepaid [PLN] 15,4 15,4 15,5 16,2 17,5
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B
Łączna liczba klientów B2B  na koniec okresu [tys.] 68,2 68,7 69,3 68,9 69,1
ARPU na klienta B2B [PLN] 1.426 1.400 1.381 1.390 1,406
TELEWIZJA I ONLINE
Kanały telewizyjne
Udział w oglądalności1 24,3% 24,3% 23,9% 24,6% 22,5%
Udział w rynku reklamy2 27,3% 27,9% 28,1% 28,0% 28,7%
Online – portale internetowe3
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] 8,9 9,6 14,7 20,2 20,9
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] 120 145 884 1.931 2.045

[1] NAM, wszyscy 16‐59, (2018-2020 grupa 16‐49), cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group  
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; dane za okresy przed nabyciem Grupy Interia w lipcu 2020 r. dotyczą wyłącznie Grupy Polsat, dane za okresy po nabyciu Grupy Interia dotyczą Grupy Polsat-Interia; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views

Ostatnia aktualizacja 15.04.2023