Misja, wizja i strategia

  • Kim jesteśmy?

Jesteśmy polską firmą i dostarczamy mieszkańcom Polski wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby (commodities) za rozsądną cenę. Dla każdego. Wszędzie.

Wierzymy, że szybki i niezawodny Internet w zasięgu ręki to wolność dla każdego, wszędzie. Wierzymy w lokalnie produkowany, unikalny kontent dostępny gdzie chcesz, kiedy chcesz i na jakim urządzeniu chcesz. Wierzymy, że transformacja w kierunku czystej i taniej energii, w szczególności energii produkowanej z odnawialnych źródeł, jest potrzebna naszemu krajowi i stwarza nowe możliwości rozwoju dla naszego biznesu. Chcemy mieć w tym swój udział.

  • Kim chcemy być?

Chcemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby: niezawodną i szybką łączność, najatrakcyjniejszy i unikalny kontent i rozrywkę, tanią i czystą energię oraz inne usługi i towary dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług, odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Jednocześnie, zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy.

NASZA STRATEGIA

Nadrzędnym celem strategii Grupy Polsat Plus jest trwały, długoterminowy wzrost wartości spółki Cyfrowy Polsat S.A. dla jej Akcjonariuszy. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez realizację głównych elementów strategii operacyjnej, opartej o trzy główne filary i wspieranej efektywną polityką finansową.

FILAR I - TELEKOMUNIKACJA FILAR II - KONTENT FILAR III - CZYSTA ENERGIA
Szybka i niezawodna łączność krytyczna dla naszej pracy, nauki, rozrywki. Swobodne komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi. Atrakcyjny kontent i wygodne user experience zapewniają rozrywkę gdzie chcesz, kiedy chcesz i na jakim urządzeniu chcesz.  Tania, czysta energia niezbędna do codziennego funkcjonowania
i dalszego rozwoju polskiego społeczeństwa oraz gospodarki
  • wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy naszych klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych pojedynczemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów
  • wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści wideo poprzez ich szeroką dystrybucję, w tym poszukiwanie nowych kanałów eksploatacji praw i utrzymanie udziału w oglądalności produkowanych przez nas kanałów
  • wykorzystywanie możliwości wynikających z postępujących zmian technologicznych oraz pojawiających się szans rynkowych celem poszerzania zakresu dostępności naszych produktów i usług
  • budowa pozycji na rynku produkcji czystej energii, w  szczególności ze słońca,  wiatru,  biomasy i termicznej obróbki odpadów oraz budowa pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów Grupy Polsat Plus oraz przyniesie realne społeczne korzyści w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • analiza dodatkowych możliwości rozwojowych w kolejnych perspektywicznych kierunkach, jak na przykład technologie atomowe
  • efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej
  • efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi

Wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym

Wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy naszych klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych pojedynczemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów

Naszym celem jest efektywne budowanie przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów, usług i towarów dla naszych klientów. Aktywnie przewidując nowe trendy i reagując na zachodzące zmiany rynkowe, będziemy nadal tworzyć produkty gotowe sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów.

Czynnikiem, który będzie miał pozytywny wpływ na nasze przychody, jest możliwość dosprzedaży naszych obecnych i przyszłych produktów i usług (cross-selling) do bazy klientów Grupy Polsat Plus. Tworzymy unikalne portfolio produktów i usług, które jest kierowane do baz klienckich poszczególnych firm wchodzących w skład naszej Grupy. Właściwe wykorzystanie tego potencjału zarówno poprzez dosprzedaż pojedynczych produktów, jak i poprzez sprzedaż zintegrowanej oferty, może stopniowo zwiększać liczbę usług na indywidualnego użytkownika, podnosząc tym samym przychód od klienta, a jednocześnie przekładając się korzystnie na poziom satysfakcji naszych klientów.

W Polsce rynek usług zintegrowanych jest nadal w fazie rozwoju, szczególnie poza dużymi miastami, przez co posiada znaczny potencjał wzrostu. Zamierzamy dalej poszerzać portfolio naszych produktów i usług, zarówno w oparciu o projekty własne, jak i strategiczne alianse czy akwizycje. Wierzymy, że kompleksowa i unikalna oferta usług łączonych (telewizja oferowana w zróżnicowanych technologiach dostępu, w tym model oparty o aplikacje online, Internet mobilny, w szczególności oparty o najnowocześniejszą technologię 5G, szybki Internet stacjonarny o wysokiej przepustowości i usługi głosowe) oraz możliwość dosprzedaży usług dodatkowych (np. czystej energii produkowanej z odnawialnych źródeł, serwisów z treściami segmentu premium, usług rozrywkowych, produktów finansowych, bądź innych usług lub rozwiązań dla domu), świadczonych w ramach zróżnicowanych platform dystrybucji, będą decydować o naszej znaczącej przewadze konkurencyjnej, pozwalającej nam utrzymać bazę obecnych klientów oraz dającej szanse na pozyskanie nowych, zarówno na rynkach płatnej telewizji, telekomunikacyjnym, energetycznym, jak i innych usług dla domu oraz dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści wideo

Wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści wideo poprzez ich szeroką dystrybucję, w tym poszukiwanie nowych kanałów eksploatacji praw i utrzymanie udziału w oglądalności produkowanych przez nas kanałów

Produkowane i nadawane przez nas kanały telewizyjne posiadają silną i ugruntowaną pozycję na polskim rynku telewizyjnym oraz cieszą się wysoką oglądalnością w grupie docelowej. Naszym celem jest utrzymanie oglądalności na stabilnym poziomie oraz konsekwentna budowa profilu widza. Wierzymy, że poprzez rozsądne inwestycje programowe oraz szeroką dystrybucję naszych kanałów profil naszego widza będzie ulegał stopniowej poprawie, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferowanego przez nas czasu reklamowego.

Drugim istotnym elementem budowy wartości tego segmentu jest jak najszersza dystrybucja produkowanych i kupowanych przez nas treści telewizyjnych, zarówno jeżeli chodzi o grupę odbiorców (FTA, telewizja płatna, dostęp online), jak i technologię dostępu (naziemna, satelitarna, internetowa, mobilna). Chcemy inwestować w rozwój i budować pozycję rynkową naszych marek kontentowych, które następnie będą podlegały dystrybucji w szeregu kanałów dostosowanych do zmieniających się potrzeb naszych klientów. Wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko maksymalizować korzyści płynące z jak najszerszej dystrybucji treści wideo, ale również poprawić satysfakcję naszych odbiorców i widzów, którzy sami mogą decydować co, gdzie i kiedy oglądają.

Wykorzystywanie możliwości wynikających z postępujących zmian technologicznych oraz pojawiających się szans rynkowych

Wykorzystywanie możliwości wynikających z postępujących zmian technologicznych oraz pojawiających się szans rynkowych celem poszerzania zakresu dostępności naszych produktów i usług

Dążymy do tego, by oferowane przez nas produkty i usługi były powszechnie dostępne dla każdego obecnego i potencjalnego nowego klienta. Stąd, poza stałym rozwijaniem technologii, które budowały skalę naszej firmy w przeszłości, szczególnie dużo uwagi poświęcamy rozwijaniu nowych produktów, których zadaniem jest umożliwianie dostępu do produkowanych przez nas treści i świadczonych usług. Dla każdego. Wszędzie.

Przenikanie się świata telekomunikacji i mediów, a w szczególności szeroka dostępność technologii szybkiego transferu mobilnego oraz sukcesywnie poprawiająca się jakość technologii przewodowego dostępu do Internetu pozwala nam rozwijać urządzenia i technologie, które przełamują ograniczenia w zakresie dostępności czy własności określonej infrastruktury telekomunikacyjnej. Technologie OTT (ang. over-the-top) poszerzają rynki dystrybucji dla producentów treści, z czego zamierzamy aktywnie korzystać. Inwestujemy w nowe technologie, urządzenia i aplikacje oraz poszukujemy możliwości zawierania aliansów strategicznych czy akwizycji, których celem jest ułatwienie dostępu do produkowanych przez nas treści dla naszych klientów. Zamierzamy wykorzystywać zmiany zachodzące na polskim rynku oferowania kontentu i pojawiające się szanse związane z ewoluującymi potrzebami i oczekiwaniami konsumentów, jak również zmiany w zakresie metod konsumpcji mediów przy użyciu najnowocześniejszych technologii transmisji danych, aby oferować naszym klientom rozbudowany pakiet usług, dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Poprzez rozwój naszej oferty kontentowej i telekomunikacyjnej, wzbogaconej o komplementarne produkty i usługi, zamierzamy pozyskiwać nowych klientów, budować ARPU, jak i zwiększać satysfakcję i lojalność naszych klientów.

Efektywne połączenie produktów telekomunikacyjnych i kontentowych stwarza nowe możliwości dystrybucji treści. W efekcie takiej kombinacji atrakcyjne treści oraz szerokie spektrum naszych usług mogą być dostarczane za pomocą różnorodnych, niezawodnych kanałów dystrybucji – drogą satelitarną (DTH), w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), w ramach telewizji internetowej (OTT), poprzez platformy, aplikacje i portale internetowe (wideo online), technologiami mobilnymi LTE i 5G oraz technologiami stacjonarnymi (IPTV) – na wszystkie urządzenia klientów – od odbiorników TV, przez komputery osobiste, po tablety i smartfony.

Rozwój nowoczesnych technologii jest również niezwykle istotnym elementem wspierającym transformację energetyczną naszego kraju w kierunku czystej, zielonej energii. Chcemy być aktywnym uczestnikiem tej transformacji. Zamierzamy wykorzystywać nadarzające się szanse rynkowe i inwestować w innowacje technologiczne, gdyż uważamy, iż są one niezbędne w celu przyspieszenia transformacji i dekarbonizacji w Polsce. Stawiamy sobie ambitne cele w zakresie budowy nowych, zero- i niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej, które z jednej strony stanowią szansę na kontynuację rozwoju naszego biznesu w średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym, a z drugiej strony wspierają rozwój polskiego społeczeństwa i gospodarki w zrównoważony sposób.

Równolegle będziemy szczegółowo analizować pojawiające się szanse rynkowe i okazje inwestycyjne, takie jak inwestycje w unikalne nieruchomości czy perspektywiczne przedsięwzięcia biznesowe, posiadające potencjał wygenerowanie wysokiej stopy zwrotu w średnim okresie. Uważamy, że stwarzają one korzystną szansę lokowania wolnych środków pieniężnych.

Budowa pozycji na rynku produkcji czystej energii

Budowa pozycji na rynku produkcji czystej energii, w szczególności ze słońca, wiatru, biomasy i termicznej obróbki odpadów oraz budowa pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów Grupy Polsat Plus oraz przyniesie realne korzyści społeczne w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dążąc do umocnienia naszej unikalnej oferty usług łączonych, podjęliśmy decyzję o budowie nowego, trzeciego filaru strategicznego, opartego o czystą energetykę. Uważamy, że transformacja energetyczna Polski w kierunku czystej, zero- i niskoemisyjnej energii stanowi doskonały moment na wejście na ten perspektywiczny rynek nowych graczy i stwarza nowe możliwości rozwoju dla Grupy Polsat Plus. Wierzymy, że inwestycje w rozwój czystych, odnawialnych źródeł energii stanowią realizację idei ESG w praktyce i mogą przynieść Grupie, naszym interesariuszom oraz lokalnemu społeczeństwu realne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, w szczególności w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nasz obecny plan inwestycyjny, dotyczący zainstalowania w latach 2022-2026 około 1000 MW mocy produkcyjnej w zakresie czystej energii, według naszych szacunków przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o ponad 2 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Chcemy zbudować nowy strumień przychodów pochodzących ze sprzedaży czystej energii do klientów biznesowych i indywidualnych. Oczekujemy, iż popyt na czystą energię w Polsce będzie w kolejnych latach wykazywał silny trend wzrostowy. Trend ten będzie wspierany przez szereg czynników, w szczególności konsekwentną politykę regulacyjną na poziomie Unii Europejskiej ukierunkowaną na osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do roku 2050, zmieniającą się sytuację geopolityczną oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z rozwoju gospodarczego naszego kraju. W celu budowy i sukcesywnego umacniania naszej pozycji na rynku czystej energii w Polsce zamierzamy inwestować w projekty ukierunkowane na produkcję energii z fotowoltaiki, biomasy, farm wiatrowych, czy termicznej obróbki odpadów. Chcemy również inwestować w przyszłość, czyli budowę pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej o wodór, który może istotnie przyczynić się do redukcji emisji substancji szkodliwych (w tym m.in. CO2). Chcemy także aktywnie analizować możliwości inwestowania w inne perspektywiczne źródła energii jak np. technologie atomowe.

W latach 2022-2026 chcemy zainwestować ok. 5 mld zł w osiągnięcie ok. 1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej energii oraz około 0,5 mld zł w budowę łańcucha wartości gospodarki opartej o paliwo przyszłości, którym jest wodór.

Efektywne zarządzanie bazą kosztową

Efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej

Jesteśmy zdania, że tworzenie zintegrowanej grupy łączącej usługi telekomunikacyjne, kontentowe i energetyczne niesie ze sobą szansę osiągnięcia wymiernych synergii i uzyskania istotnych przewag konkurencyjnych. Prowadzimy szereg projektów mających na celu uproszczenie struktury Grupy poprzez integrację odpowiednich zespołów oraz uspójnienie procesów biznesowych i systemów informatycznych w ramach całej Grupy, co umożliwia nam osiągnięcie wymiernych synergii kosztowych. W sposób ciągły podejmujemy działania optymalizacyjne ukierunkowane na dostosowanie bazy kosztowej do bieżących warunków rynkowych oraz sytuacji naszej Grupy.

Uważamy, że nasze zaangażowanie w segment czystej energii także przyniesie nam wymierne synergie i będzie wspierało w średnim i długim okresie prowadzenie naszej działalności w zrównoważony sposób. W szczególności dzięki możliwości pozyskania czystej energii po niższych kosztach będziemy w stanie nie tylko lepiej optymalizować koszty naszej działalności operacyjnej, ale również wzmocnimy relacje z klientami B2B i B2C, zainteresowanymi zakupem czystej energii, co przełoży się pozytywnie na wyniki uzyskiwane w ramach naszej strategii.

Efektywne zarządzanie finansami Grupy

Efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi

Przyjęte przez nas polityka finansowa i polityka zarządzania zasobami kapitałowymi określają sposób wykorzystania wygenerowanych środków z działalności operacyjnej. Aby zagwarantować ciągłość i stabilność operacyjną Grupy, w pierwszej kolejności wygenerowane wolne środki pieniężne przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności oraz na strategiczne inwestycje niezbędne do dalszego rozwoju Grupy. Jednocześnie na bieżąco wykorzystujemy pojawiające się możliwości rozwoju i szanse inwestycyjne, które pozwalają uatrakcyjniać oferowane przez nas produkty i usługi, zapewniać nowe możliwości ich dystrybucji bądź wygenerować dodatkową wartość dla naszych Akcjonariuszy.

Nasza polityka zarządzania zasobami kapitałowymi zakłada również utrzymanie równowagi pomiędzy wykorzystywaniem pojawiających się szans rynkowych i okazji inwestycyjnych, a regularną wypłatą stabilnych dywidend na rzecz Akcjonariuszy Spółki zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową spółki Cyfrowy Polsat S.A. Jednocześnie zamierzamy utrzymywać zadłużenie Grupy Polsat Plus na bezpiecznym poziomie, dbając przy tym o optymalizację struktury finansowania naszej działalności operacyjnej poprzez wykorzystanie finansowania dłużnego. Przy formułowaniu struktury finansowania Zarząd będzie w szczególności kierował się oczekiwaniami Akcjonariuszy, wyrażonymi w Statucie lub innych dokumentach korporacyjnych spółki Cyfrowy Polsat S.A.


Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus - prezentacja, 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja 11.07.2023