Regulamin Biura Prasowego Cyfrowego Polsatu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIURA PRASOWEGO

§ 1

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady oraz zakres korzystania z Biura Prasowego Cyfrowego Polsatu, stanowiącego integralną część Serwisu internetowego www.cyfrowypolsat.pl.
2. Każdy potencjalny Użytkownik Biura Prasowego przed skorzystaniem z jego funkcjonalności zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Zawartość Serwisu stanowi własność Cyfrowego Polsatu S.A. i jest chroniona prawem własności intelektualnej.
 

§ 2

Administrator lub Spółka — Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie 03-878, przy ul. Łubinowej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 25 581 840,64  złotych w pełni wpłacony.

Biuro Prasowe –  część Serwisu, za pośrednictwem której umożliwia się Użytkownikom uzyskiwanie, w tym pobieranie, różnorodnych materiałów prasowych i informacji o Spółce oraz plików graficznych, zamawianie newslettera oraz zgłoszenie udziału w testach produktów\urządzeń Spółki.

Regulamin — niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników Biura Prasowego oraz Administratora.

Serwis — portal figurujący pod adresem internetowym www.cyfrowypolsat.pl.

Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca dostęp do sieci Internet.

§ 3

1. Każdy Użytkownik ma prawo przeglądać Biuro Prasowe i pobierać zamieszczone w nim informacje i materiały wyłącznie w celu użytku osobistego, a także w celu redagowania, tworzenia, przygotowywania materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych i ich publikowania oraz rozpowszechniania, a także do tworzenia materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w portalach informacyjnych, chyba że w Biurze Prasowym wyraźnie wskazano w odniesieniu do określonego materiału, iż dozwolony jest szerszy zakres korzystania z niego.
2. W przypadku rozpowszechniania przez Użytkowników materiałów pobranych z Biura Prasowego, w tym we własnych materiałach Użytkowników, konieczne jest każdorazowe podanie wskazania w brzmieniu „Źródło:  http://www.cyfrowypolsat.pl/biuro-prasowe/”.
3. Kopiowanie, wyświetlanie, publikowanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie materiałów dostępnych za pośrednictwem Biura Prasowego, w inny sposób niż wskazany powyżej jest zabronione.
4. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w pobranych materiałach, ich przerabianie, a także ich dystrybucja, przesyłanie, reprodukowanie, powielanie, publikowanie, bądź wykorzystywanie do własnych celów handlowych lub marketingowych. Ponadto zakazane jest usuwanie znaków towarowych z tekstów i zdjęć pobranych z Biura Prasowego.
Pobranie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów dostępnych za pośrednictwem Biura Prasowego, a w szczególności zdjęć, na których widnieje logotyp Cyfrowego Polsatu S.A. i/lub znaki towarowe, do których prawa przysługują Cyfrowemu Polsatowi S.A. nie oznacza uzyskania przez Użytkownika prawa do używania tych oznaczeń we własnym zakresie, w szczególności w celu oznaczania swoich produktów i usług.

 § 4

1. Zamówienie newslettera odbywa się na podstawie wniosku elektronicznego, przesyłanego za pośrednictwem Biura Prasowego, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko Użytkownika,
b) Redakcja,
c) Adres mailowy,
d) Telefon komórkowy.

oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a nadto potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego stosowania. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zamówienia newslettera.

2. Newsletter jest usługą  polegającą na informowaniu Użytkowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ważnych wydarzeniach dotyczących działalności Spółki, produktach Spółki i organizowanych przez Spółkę konferencjach itp., oraz na przesyłaniu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. O częstotliwości wysyłki newslettera decyduje Biuro Prasowe.

§ 5

Za pośrednictwem Biura Prasowego Użytkownik może zgłosić swój udział w testach produktów\urządzeń Administratora. Zgłoszenie udziału w testach produktów\urządzeń Administratora odbywa się na podstawie wniosku elektronicznego, przesyłanego za pośrednictwem Biura Prasowego,  w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko Użytkownika,
b) Redakcja
c) Adres mailowy,
d) Telefon komórkowy.

oraz potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

§ 6

1. Korzystanie z Biura Prasowego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków technicznych:

a) dostępu do sieci Internet,
b) korzystania z przeglądarki internetowej,
c) czynnego i poprawnego skonfigurowania poczty elektronicznej.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z porządkiem prawnym, w tym treści bezprawnych.
3. Korzystanie z usług dostępnych w ramach Biura Prasowego następuje bezpłatnie. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Biurem Prasowym, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
4. Serwis wykorzystuje pliki cookies tj. pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zablokować możliwość zapisywania plików cookies poprzez zmianę ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem że wyłącznie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka, która dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Użytkowników tj. dane określone w § 4 ust. 1 oraz w § 5 będą przetwarzane w zależności do wniosku Użytkownika w celu:
a) wysłania newslettera, w tym również przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub
b) zorganizowania przez Spółkę udziału Użytkownika w testach produktów\urządzeń Administratora,

oraz w celu wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki.

2. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
3. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do wykonania usługi.

§ 8.

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z newslettera oraz cofnąć swoje zgłoszenie udziału w testach urządzeń\produktów Spółki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuroprasowe@cyfrowypolsat.pl.
2. Administrator może wyłączyć usługę newslettera w każdym czasie o czym zobowiązany jest poinformować Użytkownika w formie mailowej na wskazany przez niego adres mailowy.

 

§ 9

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Biura Prasowego mogą być składane przez Użytkowników na adres biuroprasowe@cyfrowypolsat.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) określenie przedmiotu reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 10

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Biurze Prasowym oraz modyfikacji zamieszczanych informacji i materiałów w każdym czasie i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.
2. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Biura Prasowego w formie umożliwiającej jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  O zmianie takiej Administrator zobowiązany jest poinformować Użytkownika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując jednocześnie zakres dokonanych zmian. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie zaprzestanie korzystać z Biura Prasowego nowy Regulamin wejdzie w życie i będzie wiązać Użytkownika po upływie ww. terminu.

 

 

Warszawa, dn. __________________

Ostatnia aktualizacja 17.11.2014