Audytor

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 18 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej w oparciu o rekomendacją Komitetu Audytu, zgodnie z art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

W dniu 10 lipca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na przedłużenie umowy i wybór Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2024 roku.

Informacje dotyczące umów z firmą audytorską i wynagrodzenia za jej usługi publikujemy w raportach rocznych.

Ostatnia aktualizacja 21.08.2023