Terminy zaczynające się na literę W

Warranty subskrypcyjne

Papiery wartościowe emitowane przez spółkę akcyjną. Warranty mogą być imienne oraz na okaziciela. Papiery te uprawniają posiadacza do objęcia akcji bądź zapisu na akcje nowej emisji.