Podstawowe dane operacyjne

Segment usług B2C i B2B

2018201920202021
USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM1) B2C
Łączna liczba RGU2) B2C na koniec okresu [tys.], w tym: 12.646 12.902 13.169 13.465
Płatna telewizja [tys.], w tym: 5.359  5.336  5.355 5.264
Telefonia komórkowa [tys.] 5.271  5.578  5.810 6.195
Internet [tys.] 2.017  1.988  2.004 2.006
Liczba klientów  B2C na koniec okresu [tys.] 6.176 6.087 6.004 6.047
ARPU na klienta B2C3) (narastająco od początku roku) [PLN] 61,8 62,9 64,5 68,2
Churn w segmencie B2C4) n/d 7,2% 6,9% 6,9%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C 2,05 2,12 2,19 2,23
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.647 2.658 2.618 2.667
Płatna telewizja [tys.] 96 161 114 90
Telefonia komórkowa [tys.] 2.424 2.416 2.446 2.537
Internet mobilny [tys.] 127 81 58 39
ARPU na RGU prepaid5) (narastająco od początku roku) [PLN] 15,4 15,4 15,5 16,2
USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM B2B
Łączna liczba klientów B2B (na koniec okresu) [tys.] 68,2 68,7 69,3 68,9
ARPU na klienta B2B3 (narastająco od początku roku)[PLN] 1.426 1.400 1.381 1.390

1) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym. Klient identyfikowany jest na poziomie unikalnego numeru PESEL, NIP lub REGON.
2) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna, generująca przychód detaliczny usługa płatnej telewizji świadczonej w dowolnej technologii, dostępu do Internetu mobilnego lub przewodowego bądź telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
3) ARPU na klienta B2C/B2B - średni miesięczny przychód detaliczny od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym.
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem B2C w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12-miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU prepaid - średni miesięczny przychód detaliczny wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na jednostkę RGU prepaid.

ZASTRZEŻENIE
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Segment mediowy: telewizja i online 

Telewizja 

2018201920202021
udział w oglądalności
Grupa TV Polsat1, w tym: 24,30% 24,29% 23,94% 23,98%
POLSAT (kanał główny) 11,37% 10,99% 9,51% 8,97%
Pozostałe kanały 12,94% 13,30% 14,42% 15,00%
Grupa Discovery 27,14% 26,59% 26,57% 25,69%
Grupa TVP 21,44% 21,52% 19,97% 19,44%
   
udział w rynku reklamy TV
Udział w rynku reklamy Grupy TV Polsat (2) 27,3% 27,9% 28,1% 28,6%

Online3

Średniomiesięczna liczba użytkowników (real users, w mln)

2018201920202021
Grupa Polsat-Interia4 8,9 9,6 14,7 20,2
Grupa Wirtualna Polska 21,2 21,6 21,4 21,4
Grupa RAS Polska 21,0 20,8 21,6 22,2
Grupa Polska Press 16,2 17,2 17,4 16,9
Grupa Agora 16,5 16,5 16,4 17,7

Średniomiesięczna liczba odsłon (w mln)

2018201920202021
Grupa Polsat-Interia4 120 145 884 1 931
Grupa Wirtualna Polska 3 112 2 912 3 286 3 414
Grupa RAS Polska 2 508 2 112 2 427 2 374
Grupa Polska Press 504 695 862 855
Grupa Agora 640 564 586 594

(1) Nielsen Audience Measurement, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniono Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni (tzw. Time Shifted Viewing), od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania (tzw. widownia OOH)
(2) Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Publicis Groupe
(3) 2018 - 3Q'20 - Gemius/PBI, 4Q'20 i poźniej - Mediapanel, liczba użytkowników – wskaźnik real users
(4) 2018-2Q'20 dla Grupy Cyfrowy Polsat

Ostatnia aktualizacja 01.02.2023