Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023

Data: 
02 cze 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:                     

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:

a)      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
b)      sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)      sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
b)      oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c)      sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

  • ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);
  • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku (załącznik nr 2);
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 (załącznik nr 3);
  • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 (załącznik nr 4).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2023
Ostatnia aktualizacja 02.06.2023