Raporty bieżące

Życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) dot. zgłoszenia przez akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 18.06.2024

Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 24 maja 2024 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) na dzień 20 czerwca 2024 roku ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”), Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 14.06.2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:          

Polski
Ostatnia aktualizacja 24.05.2024

Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. i opinia Rady Nadzorczej dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2024 roku podjął uchwałę o przedłożeniu do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 639.553.459,05 PLN (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięć groszy) na kapitał zapasowy.

Polski
Ostatnia aktualizacja 22.05.2024

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki od Pigreto Limited, osoby blisko związanej z Tomaszem Szelągiem, wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Polski
Ostatnia aktualizacja 22.04.2024

Przedterminowy wykup Obligacji Serii B i C

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu obligacji serii B i C, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu („Przedterminowy Wykup”) pozostałych w obrocie:

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.02.2024

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 lutego 2024 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki od Pigreto Limited, osoby blisko związanej z Tomaszem Szelągiem, wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.02.2024

Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii B i C

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu („Przedterminowy Wykup”) wszystkich pozostałych w obrocie:

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.01.2024

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2024 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 87 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.01.2024

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące