Raporty bieżące

Zbycie akcji Asseco Poland S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A. w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 18 września 2023 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu w dniu 14 września 2023 roku przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o złożeniu oferty sprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”), w liczbie nie większej niż liczba akcji posiadanych przez Spółkę tj.

Polski
Ostatnia aktualizacja 18.09.2023

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 14 września 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Polski
Ostatnia aktualizacja 18.09.2023

Przydział Obligacji Serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 7 września 2023 roku m.in. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 820.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820.000.000 PLN („Obligacje Serii E”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit.

Polski
Ostatnia aktualizacja 13.09.2023

Informacja o podjęciu kolejnych działań mających na celu dalszą realizację programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.09.2023

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii E

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 07.09.2023

Informacja o odchyleniu wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Polsat Plus od konsensusu rynkowego

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że po analizie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki („Grupa Polsat Plus”) za II kwartał 2023 roku stwierdził, iż odchylają się one istotnie od oczekiwań rynkowych, wyrażonych w formie konsensusu opartego na prognozach publikowanych przez biura maklerskie, na poziomie skonsolidowanego zysku netto.

Przewidywany skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2023 roku szacowany jest na poziomie 8,1 mln PLN.

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.08.2023

Informacja o podjęciu działań mających na celu dalszą realizację programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r. oraz refinansowanie zadłużenia Grupy Polsat Plus

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.08.2023

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2023 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w ten sposób, że uchylono dotychczasowe brzmienie następujących artykułów:

Polski
Ostatnia aktualizacja 20.07.2023

Zawarcie aneksu nr 5 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 30 marca 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Polski
Ostatnia aktualizacja 03.07.2023

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 03.08.2023

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące