Raporty bieżące

Przedterminowy wykup Obligacji Serii B i C

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu obligacji serii B i C, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu („Przedterminowy Wykup”) pozostałych w obrocie:

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.02.2024

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 lutego 2024 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki od Pigreto Limited, osoby blisko związanej z Tomaszem Szelągiem, wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.02.2024

Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii B i C

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu („Przedterminowy Wykup”) wszystkich pozostałych w obrocie:

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.01.2024

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2024 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 87 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.01.2024

Przydział i Emisja Obligacji serii F

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 21.12.2023

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii F

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.12.2023

Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 9 listopada 2023 r. przez spółkę pośrednio zależną Great Wind sp. z o.o. („Great Wind”) jako kredytobiorcę umowy kredytów dotyczących budowy farmy wiatrowej w Człuchowie z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcy oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawca, agent i agent zabezpieczenia („Umowa Kredytów”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 09.11.2023

Zawarcie istotnej umowy finansowej przez Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2023 r. spółka pośrednio zależna od Spółki, Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o., zawarła z bankiem EFG Bank Ltd. („Bank”) umowę kredytową („Umowa”) przewidującą udzielenie finansowania w postaci kredytu terminowego do kwoty 360.000.000 PLN na warunkach szczegółowo wskazanych w Umowie o oprocentowaniu zmiennym.

Polski
Ostatnia aktualizacja 16.10.2023

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2023 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki od Pigreto Limited, osoby blisko związanej z Tomaszem Szelągiem, wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.10.2023

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące