Raporty bieżące

Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku oraz działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie"), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 13.10.2021

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 16 listopada 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 16 listopada 2021 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:                         

1.        Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.09.2021

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 28.09.2021

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 opublikowanego dnia 27 września 2021 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 27 września 2021 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 27.09.2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki („Program”), polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A. („Informacja Poufna”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 27.09.2021

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 21.09.2021

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.09.2021

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Tipeca Consulting Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.08.2021

Wstępna informacja na temat ilości akcji spółki Netia S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Netia S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 8/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., dotyczącego decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”) oraz raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., dotyczącego zwiększenia puli środków przeznaczonych na kontynuację nabywania akcji Netia, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. powziął wstępną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 01.07.2021

Decyzja o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabywanie akcji Netia S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2021 r., dotyczącego zamiaru kontynuacji nabywania przez Spółkę akcji spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”) w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.06.2021

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące