Raporty bieżące

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.05.2022

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.05.2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku oraz treść projektów uchwał

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.05.2022

Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 w wysokości 3.605.855.418,23 złotych (słownie: trzy miliardy sześćset pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze).

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.05.2022

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych, postanowił w dniu 25 maja 2022 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.05.2022

Wstępne informacje na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Cyfrowy Polsat S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 4/2022 z dnia 16 maja 2022 roku dotyczącego decyzji Spółki o kontynuacji skupu akcji własnych Spółki w drodze ogłoszenia przez Spółkę wraz z Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr oraz Tobe Investments Group Limited z siedzibą w Limassol, Cypr zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku powziął informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.05.2022

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych („Program Nabycia Akcji Własnych”), postanowił w dniu 16 maja 2022 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 16.05.2022

Nabycie przez Cyfrowy Polsat S.A. udziałów w Port Praski sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Pantanomo Limited

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, niniejszym informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka zawarła z Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 01.04.2022

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Kupujący”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, niniejszym informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. Spółka zawarła aneks („Aneks”) do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.03.2022

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące