Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku oraz treść projektów uchwał

Data: 
27 maj 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:    

1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Przedstawienie przez Zarząd:

a)    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

b)    sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

7.     Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)    sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

b)    oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;

c)     sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

8.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

9.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.

11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

12.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.

13.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

14.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

15.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

17.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2022
Ostatnia aktualizacja 28.06.2023