Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 25 maja 2023 roku oraz treść projektów uchwał

Data: 
28 kwi 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:                     

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach będących własnością lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z dokumentów finansowania.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

•          ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2023 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1);

•          projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2023
Ostatnia aktualizacja 04.05.2023