Wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022

Data: 
28 mar 2023

W nawiązaniu do raportu nr 6/2023 z 27 marca 2023 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z przesunięciem terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki z przyczyn niezależnych od Spółki, Zarząd podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych, nieaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) za rok 2022 oraz za czwarty kwartał 2022 roku.  

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe

[mln zł]

2022

IV kwartał 2022

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów

12.915,3

3.429,6

Zysk z działalności operacyjnej

1.642,2

395,2

Zysk netto

901,1

174,5

EBITDA(1)

3.471,2

858,3

Marża EBITDA

26,9%

25,0%

Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej

153,2

39,8

Koszty wsparcia Ukrainy

(34,1)

-

EBITDA skorygowana(2)

3.352,1

818,5

Marża EBITDA skorygowana

26,0%

23,9%

(1)                 

EBITDA definiowana jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

(2)                 

EBITDA skorygowana nie uwzględnia zbycia pakietów akcji/udziałów spółek Modivo S.A., CKS Ossa Sp. z o.o. i Ossa Medical Center Sp. z o.o. oraz 50% udziałów w spółkach Port Praski City II sp. z o.o. i Port Praski Medical Center sp. z o.o. w 2022 roku, jak również kosztów wsparcia Ukrainy poniesionych w 2022 roku.

 

Wskazany powyżej wstępny skonsolidowany zysk netto za rok 2022 i czwarty kwartał 2022 roku uwzględnia udziały w wyniku netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, w szczególności udział w szacunkowym skonsolidowanym zysku netto spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”), w której Spółka posiada 22,95% udziałów. Zgodnie z raportem bieżącym Asseco nr 6/2023 z 20 marca 2023 roku, podany uprzednio do publicznej wiadomości szacunkowy skonsolidowany wynik netto Asseco może ulec zmianie w związku z prowadzonymi obecnie analizami, co z kolei może przełożyć się na poziom skonsolidowanego zysku netto Grupy.  

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że wstępny skonsolidowany dług netto Grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 9.929,5 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się na poziomie 2,86x.

Wybrane skonsolidowane dane operacyjne

2022

 

SEGMENT USŁUG B2C i B2B

 

 

 

 

Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C

 

 

Łączna liczba RGU B2C (na koniec okresu) [tys.], w tym:

13.285

 

Płatna telewizja

5.049

 

Telefonia komórkowa

6.238

 

Internet

1.998

 

Liczba klientów B2C (na koniec okresu) [tys.]

5.934

 

ARPU na klienta B2C w Q4’2022 [PLN]

71,7

 

ARPU na klienta B2C w 2022 roku [PLN]

70,8

 

Churn w segmencie B2C

7,0%

 

Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C

2,24

 

Usługi przedpłacone

 

 

Łączna liczba RGU (na koniec okresu), [tys.], w tym:

2.691

 

Płatna telewizja

82

 

Telefonia komórkowa

2.578

 

Mobilny Internet

31

 

ARPU na RGU prepaidw Q4’2022[PLN]

17,4

 

ARPU na RGU prepaid w 2022 roku [PLN]

17,5

 

Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B

 

 

Łączna liczba klientów B2B (na koniec okresu) [tys.]

69,1

 

ARPU na klienta B2B w Q4’2022  [PLN]

1.427

 

ARPU na klienta B2B w 2022 roku [PLN]

1.406

 

SEGMENT MEDIOWY: TELEWIZJA I ONLINE 

 

Kanały telewizyjne

 

 

Udział w oglądalności (za Q4’2022)

21,6%

 

Udział w rynku reklamy (za Q4’2022)

28,4%

 

Udział w oglądalności (za 2022 rok)

22,5%

 

Udział w rynku reklamy (za 2022 rok)

28,7%

 

Online – portale internetowe

 

 

Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln]

21,2

 

Średniomiesięczna liczba odsłon [mln]

2.016

 

 

Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione powyżej dane mają charakter wstępny a sprawozdania finansowe Spółki są w trakcie badania przez biegłego rewidenta. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki i skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, które zostaną opublikowane 20 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2023
Ostatnia aktualizacja 28.03.2023