Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, co stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

Data: 
09 cze 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z 26 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”; łącznie ze Spółką „Sprzedający”) ze spółką Cellnex Poland sp. z o.o. („Nabywca”), będącą podmiotem zależnym Cellnex Telecom, S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, warunkowej umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) łącznie 2.069.656 udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. („Polkomtel Infrastruktura”) (spółki pośrednio zależnej od Spółki i bezpośrednio zależnej od Polkomtel, będącej spółką bezpośrednio zależną od Spółki), reprezentujących ok. 99,99% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura („Udziały”) („Transakcja”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. powziął informację o uzyskaniu przez Nabywcę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji („Zgoda Antymonopolowa”), w związku z czym nastąpiło spełnienie ostatniego z warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży, od spełnienia których uzależnione zostało zamknięcie Transakcji. Zamknięcie Transakcji podlegało ponadto warunkom zawieszającym w postaci uzyskania przez Sprzedających zgód wymaganych na podstawie dokumentów finansowych Sprzedających, jak również warunkowego zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na Udziałach, które zostały spełnione przed uzyskaniem Zgody Antymonopolowej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że zamknięcie Transakcji, obejmujące pełne rozliczenie ceny sprzedaży Udziałów z Nabywcą, oczekiwane jest w lipcu 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2021
Ostatnia aktualizacja 09.06.2021