Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu przez Cyfrowy Polsat rozmów w przedmiocie rozważanego zaangażowania kapitałowego w wybrane aktywa służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz wybrane aktywa nieruchomościowe

Data: 
20 gru 2021

Temat:  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) rozmów z (i) ZE PAK S.A. w przedmiocie rozważanego zaangażowania kapitałowego przez Spółkę w wybrane aktywa ZE PAK S.A., służące do wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o technologie niskoemisyjne oraz zeroemisyjne, oraz z (ii) Elektrim S.A., Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. oraz ewentualnie pozostałymi inwestorami zaangażowanymi w dany projekt, w przedmiocie rozważanego nabycia przez Spółkę wybranych aktywów nieruchomościowych od tych podmiotów.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Spółkę rozmów z (i) ZE PAK S.A. w przedmiocie rozważanego zaangażowania kapitałowego przez Spółkę w wybrane aktywa ZE PAK S.A., służące do wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o technologie niskoemisyjne oraz zeroemisyjne, tj. w szczególności służące do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy, wodoru, atomu, wiatru oraz słońca, oraz z (ii) Elektrim S.A., Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. oraz ewentualnie pozostałymi  inwestorami zaangażowanymi w dany projekt, w przedmiocie rozważanego nabycia przez Spółkę wybranych aktywów nieruchomościowych od tych podmiotów, w szczególności aktywów związanych z inwestycją „Port Praski” („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 29 listopada 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r., w związku z rozważaną nową strategią Spółki oraz w celu analizy możliwości jej wprowadzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z (i) ZE PAK S.A. („ZE PAK”) w przedmiocie rozważanego zaangażowania kapitałowego przez Spółkę w wybrane aktywa ZE PAK, służące do wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o technologie niskoemisyjne oraz zeroemisyjne, tj. w szczególności służące do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy, wodoru, atomu, wiatru oraz słońca, oraz z (ii) Elektrim S.A. („Elektrim”), Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. („Embud”) oraz ewentualnie pozostałymi inwestorami zaangażowanymi w dany projekt, w przedmiocie rozważanego nabycia przez Spółkę wybranych aktywów nieruchomościowych od tych podmiotów, w szczególności aktywów związanych z inwestycją „Port Praski” („Transakcja”).

Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest na początkowym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Uzgodnienie warunków Transakcji uzależnione jest od szeregu warunków, z czego najistotniejsze obejmują wypracowanie szczegółowych warunków Transakcji i dokumentacji koniecznej do jej przeprowadzenia, zadowalające dla Spółki wyniki badania due diligence oraz uzyskanie niezbędnych zgód właściwych organów ZE PAK, Embud, Elektrim oraz ewentualnie pozostałych inwestorów zaangażowanych w dany projekt. Uzgodnienie warunków Transakcji obejmować powinno również ustalenie konkretnych aktywów, które będą podlegać Transakcji oraz wielkości zaangażowania kapitałowego Spółki.

Spółka będzie informować o podjęciu kolejnych kroków w ramach procesu negocjacji w odrębnych raportach bieżących.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do realizacji przez Spółkę proponowanej Transakcji i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

Pozytywny efekt negocjacji i ich ewentualne zakończenie było uzależnione od przebiegu prowadzonych negocjacji, w tym wypracowanych szczegółowych warunków zaangażowania kapitałowego przez Spółkę w wybrane aktywa ZE PAK oraz sprzedaży aktywów przez Elektrim, Embud oraz pozostałych inwestorów zaangażowanych w dany projekt, a także dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia powyższych procesów.

Uzgodnienie warunków Transakcji obejmować miało również ustalenie konkretnych aktywów, które będą podlegać transakcji oraz wielkości zaangażowania kapitałowego Spółki. Bez takich szczegółowych ustaleń trudno było Spółce ocenić Transakcję oraz jej ewentualny wpływ na wypracowywaną strategię.

Ponadto na etapie podejmowania przedmiotowych działań przez Spółkę, wynik negocjacji, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznego pozytywnego zakończenia negocjacji, były nieznane.

W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o rozpoczęciu rozmów z ZE PAK, Elektrim oraz Embud (oraz ewentualnie pozostałymi inwestorami zaangażowanymi w dany projekt), stanowiących etap rozciągniętego w czasie procesu zmierzającego do przeprowadzenia Transakcji, rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik tego procesu, poprzez pogorszenie pozycji negocjacyjnej Spółki lub nawet mogło skutkować brakiem możliwości jego zakończenia w przyszłości. Rozpoczęcie rozmów jest również elementem analizy możliwości wprowadzenia i realizacji rozważanej, nowej strategii Spółki, która na tym etapie nie była gotowa, a decyzja o jej wprowadzeniu nie była podjęta.

W szczególności ujawnienie informacji o rozpoczęciu rozmów z ZE PAK, Elektrim oraz Embud (oraz ewentualnie pozostałymi  inwestorami zaangażowanymi w dany projekt) dotyczących Transakcji mogło mieć wpływ na kurs akcji Spółki przed ostateczną decyzją Zarządu Spółki oraz właściwych organów ZE PAK, Elektrim oraz Embud (oraz ewentualnie pozostałych inwestorów zaangażowanych w dany projekt) co do realizacji Transakcji, co mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Spółkę założonych celów biznesowych i finansowych.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną i inwestorów co do prawdopodobieństwa realizacji oraz warunków Transakcji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.

Zarząd Spółki zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Mając na uwadze słuszny interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Spółka odrębnym raportem poda informację o ewentualnym pozytywnym zakończeniu negocjacji i przystąpieniu do realizacji Transakcji oraz jej warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Informacja Poufna może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy Spółka zawrze umowy warunkowe lub inne porozumienia, na podstawie których strony zobowiążą się do realizacji Transakcji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek zaprzestania przez Spółkę prowadzenia rozmów dotyczących przeprowadzenia Transakcji.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
37/2021
Ostatnia aktualizacja 20.12.2021