Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
17 cze 2020

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2020 roku w ten sposób, że uchylono jego dotychczasowe brzmienie w całości i nadano mu nową treść w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik: Statut Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
RB nr 21/2020 293.54 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2020
Ostatnia aktualizacja 20.07.2020