Odkupienie 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. oraz wygaśnięcie umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia zawartej z HB Reavis Holding Cz a.s.

Data: 
04 paź 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 37/2023 z dnia 4 października 2023 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie rozwiązania umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding CZ a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy („HBR”) oraz odkupienia udziałów w spółkach Port Praski City II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PPCII”) oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PPMC”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 4 października 2023 r., spółka zależna Spółki - Pantanomo Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Pantanomo”) na podstawie umowy sprzedaży zawartej z HBR („Umowa Sprzedaży”) nabyła 50% udziałów w spółkach PPCII oraz PPMC („Udziały”). Cena za Udziały została określona na 21.085.250,50 EUR i podlega mechanizmowi korekty określonemu w Umowie Sprzedaży.

Ponadto, w dniu w 4 października 2023 r. spółki zależne Spółki zawarły porozumienie („Porozumienie”) potwierdzające wygaśnięcie umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia (Joint Venture Agreement) („Umowa JV”), która została zawarta przez PPCII, PPMC oraz Pantanomo z HBR w dniu 21 lipca 2022 r. Poza potwierdzeniem wygaśnięcia Umowy JV, na mocy Porozumienia strony zrzekły się również wszelkich wzajemnych roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć w przyszłości z Umowy JV.

Odkup Udziałów przez spółki zależne Spółki i w konsekwencji wygaśnięcie Umowy JV jest wynikiem zmiany strategii firmy HBR, która zakłada obecnie ograniczenie aktywności deweloperskiej w Polsce.

O zawarciu Umowy JV oraz zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Udziałów na rzecz HBR przez Pantanomo oraz Port Praski City III sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
38/2023
Ostatnia aktualizacja 04.10.2023