Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Data: 
24 cze 2021

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1)       całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404.982.013,92 zł (słownie: czterysta cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2)       362.473.205,28 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

3)       łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi 767.455.219,20 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy),

4)       wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy),

5)       liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 639.546.016, 

6)       dzień dywidendy został wyznaczony na 15 września 2021 roku,

7)       wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

          -    pierwsza transza w kwocie 255.818.406,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję – w dniu 28 września 2021 roku oraz

          -    druga transza w kwocie 511.636.812,80 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję – w dniu 10 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
RB nr 14/2021 238.68 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2021
Ostatnia aktualizacja 24.06.2021