Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Data: 
18 gru 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings („S&P”) podwyższyła perspektywę ratingu Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) ze stabilnej do pozytywnej, utrzymując rating korporacyjny (ang. issuer credit rating) na poziomie BB+.

W uzasadnieniu agencja S&P podała, że podwyższenie perspektywy odzwierciedla w szczególności jej opinię, że Grupa ma możliwości i intencję redukcji w ciągu 2019 roku wskaźnika zadłużenia (obliczanego zgodnie z definicją własną S&P) do EBITDA poniżej poziomu 3,0x dzięki spodziewanemu organicznemu wzrostowi przychodów oraz konsolidacji grupy Netia („Netia”).

S&P oczekuje organicznego wzrostu przychodów Grupy w 2019 roku ze względu na: (i) poszerzenie treści sportowych premium w segmencie płatnej telewizji, (ii) wzrost przychodów z reklamy oraz (iii) stabilizację przychodów w segmencie telefonii komórkowej. Zdaniem S&P, akwizycja Netii dodatkowo wzmacnia pozycję Grupy jako polskiego operatora telekomunikacyjnego oferującego pełen zakres usług konwergentnych. Jednocześnie S&P spodziewa się utrzymania przez Grupę strumienia wolnych przepływów środków pieniężnych (FOCF) na poziomie ok. 1,5 mld zł, pomimo tymczasowego zwiększenia nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci dostępowej Netii.

S&P widzi możliwość podniesienia ratingu Grupy o jeden poziom w okresie najbliższych 12 miesięcy, jeśli Grupa obniży poziom wskaźnika skorygowanego zadłużenia do EBITDA poniżej 3,0x oraz utrzyma proporcję wolnych przepływów środków pieniężnych do zadłużenia powyżej pułapu 15% w wyniku umiarkowanego wzrostu przychodów i EBITDA. Z kolei wycofanie pozytywnej perspektywy ratingu mogłoby nastąpić w przypadku utrzymania przez Grupę wskaźnika skorygowanego zadłużenia do EBITDA na poziomie powyżej 3x, co mogłoby być skutkiem braku organicznego wzrostu przychodów, wyższych niż zakładane nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci Netii lub wyższej niż spodziewana dystrybucji środków do akcjonariuszy.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
35/2018
Ostatnia aktualizacja 18.12.2018