Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła rating dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Data: 
11 cze 2019

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) podwyższyła rating korporacyjny (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) z poziomu Ba2 do poziomu Ba1, zmieniając perspektywę ratingu z pozytywnej na stabilną.

W uzasadnieniu agencja Moody’s podała, że podwyższenie ratingu odzwierciedla: (1) poprawę podstawowych wskaźników zadłużenia Grupy, która nastąpiła w okresie ostatnich dwóch lat, (2) jej wiodącą pozycję na rynku usług płatnej telewizji, wideo online, stacjonarnej i mobilnej telefonii oraz usług szerokopasmowych, (3) korzyści płynące z faktu bycia zintegrowaną grupą medialno-telekomunikacyjną dysponującą w pełni konwergentną ofertą, (4) publiczne zobowiązanie do osiągnięcia w średnim horyzoncie czasowym poziomu zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, w wysokości 1,75x oraz (5) generowanie silnych i stabilnych strumieni wolnych przepływów pieniężnych.

Ponadto poziom ratingu kredytowego Grupy odzwierciedla: (1) stabilny profil działalności operacyjnej, pomimo silnego wzrostu PKB w Polsce, ze względu na trudniejszą dynamikę rynku w segmencie mobilnych usług telekomunikacyjnych niż na rynku płatnej telewizji, (2) spodziewane wznowienie wypłaty dywidendy w bieżącym roku, (3) koncentrację działalności Grupy na Polsce, która jest wysoce konkurencyjnym rynkiem oraz (4) oczekiwane przez Moody’s spowolnienie wzrostu PKB w kraju w latach 2019-2020 przy rosnącym poziomie inflacji.

W opinii Moody’s w horyzoncie średnioterminowym pozytywna presja na rating jest mało prawdopodobna z uwagi na relatywnie niewielką skalę Grupy w porównaniu do jej odpowiedników posiadających zbliżony rating, koncentrację działalności wyłącznie na Polsce i obecną politykę finansową, która zakłada osiągnięcie wskaźnika długu netto/EBITDA na poziomie 1,75x. Tym niemniej, pozytywna presja na rating może pojawić się w przyszłości jeżeli Grupa będzie wykazywać stabilne przychody, poprawiać wynik EBITDA i marżowość oraz kontynuować redukcję zadłużenia. Z drugiej strony, negatywną presję na ocenę ratingową mogłoby wywrzeć istotne pogorszenie wyników operacyjnych Grupy lub wzrost poziomu zadłużenia powyżej określonych poziomów wskaźników zdefiniowanych przez Moody’s.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2019
Ostatnia aktualizacja 11.06.2019