Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
19 gru 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 stycznia 2017 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych;
  2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2017 roku.
  1. Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Metelem Holding Company Limited – załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2017 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
38/2016
Ostatnia aktualizacja 19.12.2016