Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 
19 gru 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2015 roku na godzinę 11.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu emisji obligacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodanie punktu 35 o następującym brzmieniu:

„35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki.”

2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu:

„4. Spółka może emitować obligacje zamienne.”

3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu:

„4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą.”

4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.”

Proponowane brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.”

5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

„Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,

- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Proponowane brzmienie:

„Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie;

- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

„j) emisja obligacji,”

Proponowane brzmienie:

„j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,”

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

1.   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

2.   Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
75/2014
Ostatnia aktualizacja 19.12.2014