Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
17 sty 2019

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że  na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 stycznia 2019 roku pan Tobias Solorz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku, a następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

  • powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Mirosława Błaszczyka, obecnego Prezesa Zarządu spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o., czyli spółki zależnej od Spółki;
  • powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Macieja Steca, obecnego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu.

Pan Mirosław Błaszczyk został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. od 2007 roku. W latach 1984-88 był dyrektorem na Politechnice Wrocławskiej, później przez rok pracował jako Asystent Prezesa i przedstawiciel handlowy spółki „Intersoft”, następnie od 1990 do 1991 roku jako przedstawiciel handlowy w Monachium spółki „Ampol”. Od 1992 roku pracował w firmie Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Solpol”, do 1993 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a następnie jako Dyrektor Biura Prawnego. W 1994 roku związał się z Telewizją Polsat, gdzie do 2007 roku zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu oraz pełnił funkcję Prokurenta. Jednocześnie od marca 2005 do września 2006 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. W 2007 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. Pełni również funkcje Prezesa Zarządu spółek Lemon Records sp. z o.o. i Eska TV S.A., jest członkiem Rady Fundacji Polsat oraz piastuje funkcję członka Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o.

Sprawował również funkcje członka rad nadzorczych m.in. w spółkach Plus Bank S.A. i Elektrim S.A.

Pan Mirosław Błaszczyk ukończył studia na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pan Mirosław Błaszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2019
Ostatnia aktualizacja 17.01.2019