Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
21 cze 2024

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej w dniu 20 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Justynę Magdalenę Kulkę do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 czerwca 2024 r. powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Spółka przekazała życiorys Pani Justyny Kulki do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. Według złożonego oświadczenia Pani Justyna Kulka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Justyna Kulka nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2024
Ostatnia aktualizacja 21.06.2024