Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Data: 
26 maj 2020

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2020
Ostatnia aktualizacja 26.05.2020