Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2022 roku spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
06 lis 2022

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2022 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 9 listopada 2022 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2022
Ostatnia aktualizacja 06.11.2022