Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Data: 
26 lut 2019

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Raport roczny za 2018 rok i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2019
Ostatnia aktualizacja 26.02.2019