Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022

Data: 
27 mar 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) za rok 2022, które zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2023 miały zostać opublikowane w dniu 30 marca 2023 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy za rok 2022 to 20 kwietnia 2023 r.

Przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych za 2022 r. związane jest z informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości przez spółkę Asseco Poland S.A. („Asseco”) raportami bieżącymi nr 6/2023 i 7/2023 z dnia 20 marca 2023 r., w których Asseco poinformowało o przesunięciu terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Asseco w związku z toczącymi się analizami w zakresie wątpliwości zgłoszonych przez audytora Asseco. Biorąc pod uwagę brak dostępności informacji, skutkujący brakiem możliwości oszacowania potencjalnego, jeżeli wystąpi, wpływu zdarzeń, o których mowa powyżej, oraz fakt, że Spółka posiada 22,95% udziałów w Asseco i rozpoznaje w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu udział w skonsolidowanym wyniku netto Asseco, audytor Spółki nie może się wypowiedzieć o jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki. Wobec powyższego termin publikacji raportów rocznych Spółki uzależniony jest od daty publikacji skonsolidowanego raportu rocznego przez Asseco.   

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2023
Ostatnia aktualizacja 27.03.2023