Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Data: 
27 sty 2017

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku z dnia 7 marca 2017 roku na dzień 16 marca 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2017
Ostatnia aktualizacja 27.01.2017