Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na 29 czerwca 2023 r. w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał

Data: 
07 cze 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) na dzień 29 czerwca 2023 roku ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku otrzymał pismo od Akcjonariuszy: Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze („Reddev”) oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein („TiVi”), reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 KSH i stanowi realizację uprawnień Akcjonariuszy.

Reddev i TiVi zwrócili się o umieszczenie w porządku obrad ZWZ punktów dotyczących podjęcia następujących uchwał:

  • w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  • w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  • w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad ZWZ, gdzie zmianie uległa numeracja dotychczasowego punktu 17 na 20 oraz dodane zostały nowe punkty 17,18,19:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:

a)     sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
b)     sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)     sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
b)     oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c)      sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zaktualizowanym porządkiem obrad, Spółka w załączeniu przekazuje projekty wszystkich uchwał, uzupełnione o zgłoszone przez Akcjonariuszy uchwały.

  • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku (załącznik nr 1)

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2023
Ostatnia aktualizacja 07.06.2023