Ziszczenie się warunku zawieszającego do umowy przedwstępnej nabycia spółek z Grupy Interia

Data: 
02 lip 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2020 spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępnej umowy nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków (ang. Preliminary Share and Rights Purchase Agreement) dotyczącej: (i) nabycia od Bauer Media Invest GmbH 100 udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”), reprezentujących 100% kapitału zakładowego GIGO i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników GIGO („Udziały w GIGO”); oraz (ii) nabycia od Bauer Polen Invest GmbH ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”) („Umowa Przedwstępna”) („Transakcja”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku Telewizja Polsat otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Telewizję Polsat kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., co oznacza ziszczenie się warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie Przedwstępnej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że zamknięcie Transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej, oczekiwane jest w lipcu 2020 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2020
Ostatnia aktualizacja 02.07.2020