Ziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. oraz podjęcie decyzji o nabywaniu akcji przez podmioty nabywające akcje w Wezwaniu

Data: 
14 maj 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, „Wezwanie”), że do końca okresu przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie, tj. do dnia 14 maja 2018 r., spośród warunków zastrzeżonych w treści Wezwania:

  • ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 Wezwania, tj. Cyfrowy Polsat otrzymał bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Cyfrowy Polsat kontroli nad Spółką, o czym Cyfrowy Polsat poinformował w dniu 11 maja 2018 r.;
  • ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (a) Wezwania, tj. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 13.102.314 (trzynastu milionów stu dwóch tysięcy trzystu czternastu) akcji Spółki, reprezentujących 3,76% kapitału zakładowego Spółki, o czym Cyfrowy Polsat poinformował w dniu 31 stycznia 2018 r.;
  • nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (b) Wezwania, tj. rada nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zarejestrowaną przez właściwy sąd rejestrowy zmianę kapitału zakładowego Spółki wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  • ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (c) Wezwania, tj. do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje Spółki w Wezwaniu nie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, a więc nie podjęto też uchwał w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Podmioty nabywające akcje w Wezwaniu tj. Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited podjęły decyzję o nabyciu akcji Spółki w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się wskazanego wyżej warunku zastrzeżonego w treści Wezwania.

O ogłoszeniu Wezwania Cyfrowy Polsat informował w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Pełna treść komunikatu została opublikowana w serwisie PAP.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2018
Ostatnia aktualizacja 14.05.2018