Ziszczenie się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

Data: 
11 maj 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Wzywający”) informuje w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, „Wezwanie”), że w dniu 11 maja 2018 r. Cyfrowy Polsat otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką, co oznacza ziszczenie się warunku prawnego zastrzeżonego w punkcie 29 treści Wezwania.

O ogłoszeniu Wezwania Cyfrowy Polsat informował w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Pełna treść komunikatu została opublikowana w serwisie PAP.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2018
Ostatnia aktualizacja 11.05.2018