Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 30 września 2016 roku

Data: 
30 wrz 2016

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Zygmunta Solorza-Żaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 30 września 2016 r., podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 września 2016 roku na podstawie art. 401 §5 KSH akcjonariusz Spółki, Karswell Limited, zgłosił projekt uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ww. projektu uchwały oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2016 roku.

Załączniki:

  1. Treść projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza (.pdf)
  2. Treść uchwał (.pdf)

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2016
Ostatnia aktualizacja 30.09.2016