Zbycie akcji Asseco Poland S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A. w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.

Data: 
18 wrz 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 18 września 2023 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu w dniu 14 września 2023 roku przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o złożeniu oferty sprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”), w liczbie nie większej niż liczba akcji posiadanych przez Spółkę tj. 19.047.373 akcji („Akcje Asseco”), w ramach „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.”, opublikowanego w dniu 6 września 2023 roku w formie raportu bieżącego Asseco nr 23/2023 („Zaproszenie”) oraz mając na uwadze ostateczne warunki  nabywania akcji przez Asseco oraz stopę redukcji, przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Asseco nr 26/2023 z dnia 18 września 2023 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w związku z ofertą złożoną przez Spółkę w ramach Zaproszenia, Spółka przewiduje, iż dokona zbycia ok. 10.642.045 Akcji Asseco po cenie 80,00 PLN za jedną akcję.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2023
Ostatnia aktualizacja 18.09.2023