Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (Publ), Eileme 2 AB (Publ), Eileme 3 AB (Publ), Eileme 4 AB (Publ)

Data: 
17 maj 2017

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym transgranicznym połączeniu przez przejęcie Cyfrowy Polsat ze spółkami pod firmą: Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: aktiebolagsregistret) pod numerem 556854-5668; Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5676; Eileme 3 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5692; Eileme 4 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5684 („Spółki Przejmowane”), w których Cyfrowy Polsat posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Połączenie nastąpi poprzez:

  • przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych – wszystkich aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych oraz
  • rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji, 

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z art. 51615 KSH i art. 516¹ KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada, pośrednio lub bezpośrednio, Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone we wspólnym Planie Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie uzgodnionym w dniu 17 maja 2017 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Cyfrowego Polsatu pod adresem http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie, zgodnie z art. 5164 § 1 KSH.

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych posiada, pośrednio lub bezpośrednio, Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 51615 § 1 KSH w związku z art. 516[6] KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty:

  1. Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie,
  2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
  3. Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie,

(„Dokumenty Połączeniowe”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 17 maja 2017 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze i pracownicy Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 § 1 i § 2 i art. 402(1) § 1 KSH.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2017
Ostatnia aktualizacja 17.05.2017