Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości

Data: 
09 lis 2023

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 9 listopada 2023 r. przez spółkę pośrednio zależną Great Wind sp. z o.o. („Great Wind”) jako kredytobiorcę umowy kredytów dotyczących budowy farmy wiatrowej w Człuchowie z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcy oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawca, agent i agent zabezpieczenia („Umowa Kredytów”).

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Great Wind kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 656 mln PLN, kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty w wysokości 44 mln PLN oraz kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty w wysokości 100 mln PLN („Kredyty”).

Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stopy WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marży. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony nie później niż 20 grudnia 2039 r. Kredyt odnawialny zostanie spłacony nie później niż 31 grudnia 2029 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Umowie Kredytów, data spłaty może zostać przedłużona. Kredyt odnawialny VAT zostanie spłacony do dnia 30 czerwca 2025 r.

Kredyty zostaną wykorzystane przez Great Wind w szczególności na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 72,6 MW.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów oraz innych dokumentów z nią związanych przewidywane jest:

   i.   ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Great Wind;

  ii.   ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowego na wszystkich posiadanych przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. udziałach w Great Wind wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w Great Wind;

  iii.  ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Great Wind;

  iv.  udzielenie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Great Wind;

  v.   dokonanie podporządkowania i przelewu na zabezpieczenie określonych wierzytelności PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. wobec Great Wind w stosunku do wierzytelności stron finansowania z tytułu Umowy Kredytu i dokumentów z nią związanych;

  vi.  dokonanie przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dokumentów projektu i gwarancji przysługujących Great Wind;

 vii.  udzielenie gwarancji wniesienia wkładu przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o;

viiii. udzielenie gwarancji przekroczonych kosztów przez ZE PAK S.A.;

  ix.  zawarcie umów bezpośrednich z kontrahentami umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii oraz umowy dotyczącej rozliczeń finansowych (kontrakt różnicowy); oraz

  x.   złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Great Wind oraz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o..

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Umowa Kredytu przewiduje ponadto ograniczenia, obowiązki oraz warunki zawieszające wypłatę Kredytów standardowe w tego typu transakcjach.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
41/2023
Ostatnia aktualizacja 09.11.2023