Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
02 mar 2018

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. została zawarta druga umowa zmieniająca (ang. Second Amendment and Restatement Deed) między Spółką, działającą jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent), oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działającym jako agent stron finansowania (ang. Finance Parties), („Druga Umowa Zmieniająca i Konsolidująca”) do umowy kredytów z dnia 21 września 2015 r., zmienionej umową zmieniającą i konsolidującą (ang. Amendment, Restatement and Consolidation Deed) z dnia 21 września 2015 r., zawartej pierwotnie pomiędzy Spółką, Polkomtel sp. z o.o., Telewizją Polsat sp. z o.o., Cyfrowym Polsatem Trade Marks sp. z o.o., Polsat License Ltd., Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Plus TM Management sp. z o.o., TM Rental sp. z o.o. oraz Plus TM Group sp. z o.o., a konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych („Umowa Kredytów”). Umowa Kredytów przewidywała udzielenie kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) („Kredyt Terminowy”) do maksymalnej kwoty w wysokości 11.500.000.000,00 zł (jedenaście miliardów pięćset milionów złotych) oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) („Kredyt Rewolwingowy”) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych). Spółka przekazała informację o zawarciu Umowy Kredytów raportem bieżącym numer 42/2015 z dnia 21 września 2015 r.

Druga Umowa Zmieniająca i Konsolidująca m.in. wprowadziła następujące zmiany:

  1. zmianę ostatecznej daty spłaty Kredytu Terminowego i Kredytu Rewolwingowego na dzień 30 września 2022 r. (przypadającej pierwotnie na dzień 21 września 2020 r.); oraz
  2. zmianę poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, przy którym Spółka może zażądać zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową Kredytów (z wyłączeniem gwarancji udzielonych na podstawie Umowy Kredytów) lub po przekroczeniu którego Spółka będzie musiała ponownie ustanowić zwolnione zabezpieczenia, na 3,00:1 (pierwotnie 1,75:1).

W związku ze zmianą ostatecznej daty spłaty Kredytu Terminowego zmieniony został harmonogram jego spłaty w ten sposób, że kwoty amortyzacji Kredytu Terminowego w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:

  1. w latach 2019 – 2021 łączna wysokość rat spłaty Kredytu Terminowego w każdym roku wynosi 1.017.600.000,00 zł (jeden miliard siedemnaście milionów sześćset tysięcy złotych); oraz
  2. w roku 2022 łączna wysokość rat spłaty Kredytu Terminowego wynosi 6.626.700.000,00 zł (sześć miliardów sześćset dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy złotych).

Nadrzędnym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu pozostaje trwałe obniżenie zadłużenia poniżej poziomu 1,75x skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA. Cel ten jest sukcesywnie realizowany od momentu przejęcia kontroli nad grupą Polkomtel w drugim kwartale 2014 roku, kiedy łączne skonsolidowane zadłużenie brutto Grupy Cyfrowego Polsatu wynosiło ok. 14,3 mld zł, do obecnego poziomu wynoszącego na koniec trzeciego kwartału 2017 roku 11,4 mld zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2018
Ostatnia aktualizacja 02.03.2018