Zawarcie umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o.

Data: 
24 paź 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 dotyczącego zawarcia przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. („HBR”) oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. („PPCII”) oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. („PPMC”), że w dniu 24 października 2022 roku zostały zawarte umowy, na podstawie których HBR nabył 50% udziałów w spółkach PPCII i PPMC.

Do zawarcia powyższych umów doszło po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, w tym w szczególności po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsięwzięcia.

W kolejnym kroku strony wspólnego przedsięwzięcia planują wystąpić o stosowne decyzje administracyjne zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę, po uzyskaniu którego przystąpią do określenia precyzyjnych kosztów i terminów realizacji projektu.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2022
Ostatnia aktualizacja 24.10.2022