Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Data: 
12 gru 2022

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych („Program”), o utworzeniu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu. Spółka nie zobowiązała się również wobec EBOR do dokonania emisji obligacji w ramach Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach Programu oraz jej warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Umowa Ramowa określa sposób wydatkowania środków, które zostaną pozyskane od EBOR w związku z emisją obligacji w ramach Programu, który obejmuje w szczególności przeznaczenie wspomnianych środków na cele związane z realizacją nowych lub istniejących projektów dotyczących produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych lądowych.

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się m.in. do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) („Wymogi Działalności EBOR”) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Na podstawie Umowy Ramowej Spółka zobowiązała się również do podjęcia określonych działań związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (Environmental and Social Action Plan) („Plan Działań Środowiskowych i Społecznych”).

Ponadto, na podstawie Umowy Ramowej Spółka zobowiązana jest do przekazywania EBOR po zakończeniu każdego roku obrotowego raportu dotyczącego m.in. inwestycji Spółki oraz jej spółek zależnych w zeroemisyjne źródła energii w danym roku obrotowym, działań podjętych w celu realizacji Planu Działań Środowiskowych i Społecznych oraz zgodności działalności Spółki z Wymogami Działalności EBOR.

Na zasadach w niej określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku: (i) nieprzydzielenia EBOR jakichkolwiek obligacji, które będą emitowane w ramach Programu, lub (ii) z dniem, w którym EBOR przestanie posiadać jakiekolwiek obligacje Spółki, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zawarcia Umowy Ramowej z EBOR. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunkach na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2022
Ostatnia aktualizacja 12.12.2022