Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Data: 
10 kwi 2019

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych („Program”), o utworzeniu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu. Spółka nie zobowiązała się również wobec EBOR do dokonania emisji obligacji w ramach Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach Programu oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa Ramowa określa również zobowiązania Spółki, w szczególności w zakresie ponoszenia w okresie siedmiu lat od dnia ewentualnego nabycia obligacji Spółki przez EBOR, wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce w kwocie nie mniejszej niż 50% łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki, które zostałyby nabyte przez EBOR.

Na zasadach w niej określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku nienabycia jakichkolwiek obligacji Spółki przez EBOR, jak również zmniejszenia stanu posiadania obligacji Spółki przez EBOR poniżej wartości wskazanej w Umowie Ramowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zawarcia Umowy Ramowej z EBOR. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2019
Ostatnia aktualizacja 10.04.2019