Zawarcie przez Polkomtel Sp. z o.o. długoterminowej umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej

Data: 
12 mar 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku pomiędzy Polkomtel sp. z o.o., podmiotem zależnym Spółki, („Polkomtel”) a spółką PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. („PAK”) została zawarta umowa dotycząca zakupu całej produkcji energii wytworzonej przez farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy 70MWp, która powstaje na rekultywowanych terenach powydobywczych zlokalizowanych w miejscowości Brudzew, za budowę której, na bazie umowy podpisanej w dniu 23 września 2020 roku, odpowiedzialne jest konsorcjum firm, w skład którego wchodzi spółka Esoleo sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest Spółka (ang. Power Purchase Agreement) („Umowa PPA”).

Umowa PPA zawarta została na okres 15 lat z możliwością przedłużenia przez Polkomtel o kolejne 5 lat i zawiera określoną cenę sprzedaży, która będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji począwszy od 2023 roku. W ramach Umowy PPA PAK zobowiązany będzie do dostaw całego wyprodukowanego wolumenu wytworzonej energii. Wraz z energią i w ramach uzgodnionej umownie ceny PAK przekaże do Polkomtel gwarancje pochodzenia energii dla całego zakupionego wolumenu. Jednocześnie Polkomtel zobowiązał się do utrzymania aktualnie posiadanej koncesji na obrót energią elektryczną przez cały okres obowiązywania Umowy PPA.

Przy założeniu aktualnie prognozowanych wskaźników inflacji, łączna wartość 15-letniego zobowiązania Polkomtel wynikającego z Umowy PPA wyniesie ok. 300 milionów złotych. Jednocześnie Spółka informuje, iż poziom cen uzgodniony pomiędzy stronami i zawarty w Umowie PPA odpowiada bieżącym i prognozowanym poziomom rynkowym, co potwierdzone zostało uzyskaniem stosownej opinii (ang. Fairness Opinion) od jednego z wiodących podmiotów doradczych.

Podpisanie Umowy PPA wynika z zainteresowania Polkomtel zabezpieczeniem długoletnich dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na potrzeby własne oraz na potrzeby odsprzedaży do klientów, w szczególności w segmencie B2B, dla których aspekt środowiskowy systematycznie zyskuje na znaczeniu. Krok ten wspiera także ambicje Spółki i jej grupy kapitałowej do działania w ramach zrównoważonego modelu biznesowego poprzez zwiększania efektywności energetycznej w ramach codziennej działalności i w efekcie do ograniczenia generowanego śladu węglowego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2021
Ostatnia aktualizacja 12.03.2021