Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. umowy sprzedaży akcji spółki Modivo S.A.

Data: 
26 wrz 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu w dniu 7 września 2022 roku przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Embud 2”) celem ustalenia warunków rozważanej sprzedaży 1.000.000 akcji („Akcje”) spółki Modivo S.A. (dawniej eobuwie S.A.) z siedzibą w Zielonej Górze („Modivo”), niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji i po uzyskaniu wymaganych na bazie porozumienia akcjonariuszy Modivo zgód, w dniu 26 września 2022 r. Spółka zawarła z Embud 2 umowę dotyczącą zbycia przez Spółkę Akcji.

Łączna cena sprzedaży Akcji wynosi 600.000.000,00 zł (sześćset milionów złotych), czyli 600,00 zł (sześćset złotych) za 1 (jedną) akcję.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2022
Ostatnia aktualizacja 26.09.2022